Игушъхьэлэжьыгъэ лъэпкъыр рэгъуазэ

«Дунаир зыгъэнэфырэр тыгъэ, дунаир зэзыгъэзафэрэр шIэныгъ» еIо адыгэ гущыIэжъым. Ар къагурыIоу адыгэхэм гъэсэныгъэм, шIэныгъэм алъэныкъокIэ гъэзагъэу Iофышхо ашIагъ, илъэсыбэм мышIэныгъэ шIункIэу зыхэтыгъэм Совет хабзэм ишIуагъэкIэ лъэпкъым зыкъыIэкIихыгъ, еджэкIэ-тхакIэ ямыIагъэми, адыгэ жабзэр, адыгэ фольклорыр лъэшэу къафэфедагъ, ащ щызэIугъэкIэгъэ лъэпкъ гушъхьэлэжьыгъэр, ныбжьырэ баиныгъэ лъапIэр къятэжьыгъ.

ЛIыхъужъ эпосэу «Нартхэр» фольк-лорым икъутэмэ шъхьаI, лъэпкъ акъылыр зыщызэIугъэкIагъ; ар адыгэхэм афэ-зыухъумагъэр, къэзыугъоижьи, зэзыгъэзафи къыдэзыгъэкIыгъэр зэлъа-шIэрэ шIэныгъэлэжь-нартоведэу, усакIоу, IофшIэкIошхоу ХьэдэгъэлIэ Аскэр ары. ШIур къыгъэгъунэу, ылэжьэу къырыкIогъэ шIэныгъэлэжьым непэ ыцIэ къетIоныр къызхэкIырэр ишIушIагъ ыкIи Iоныгъо мазэм и 20-м тхакIор къызыхъугъэр илъэси 101-рэ зэрэхъурэр ары.

ХьэдэгъэлIэ Аскэр АР-мкIэ Красно-гвардейскэ районым ит къуаджэу Хьати-къуае къыщыхъугъ. Къуаджэм дэт ублэпIэ еджапIэр 1934-рэ илъэсым къыухыгъ. 1934 – 1937-рэ илъэсхэм Адэмые дэт гурыт имыкъурэ еджапIэм чIэсыгъ. Ащ ыужым Адыгэ кIэлэегъэджэ техникумыр 1940-рэ илъэсым ыкIи Адыгэ кIэлэегъэджэ илъэситIу институтыр 1942-рэ илъэсым къыухыгъэх. 1942 – 1945-рэ илъэсхэм дзэм къулыкъу щихьыгъ. 1946-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу щэIэфэ, гума-нитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым щылэжьагъ, ишIэныгъэ-лэжьышхуагъ.

Iоф ышIэзэ, 1957-рэ илъэсым Адыгэ къэралыгъо кIэлэегъэджэ институтыр, 1960-рэ илъэсым Шота Руставели ыцIэ зыхьырэ Институтэу шIэныгъэхэмкIэ Грузием и Академие хэтым иаспирантурэ къыухыгъэх. 1965-рэ илъэсым филологие шIэныгъэхэмкIэ кандидат, 1991-рэ илъэсым доктор Аскэр хъугъэ.

ХьэдэгъэлIэ Аскэр илъэс 60-рэ щылэжьагъ гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ респу-бликэ институтэу Т. КIэра-щэм ыцIэ зыхьырэм, нарт-хэм афэгъэхьыгъэ Iофышхор емызэщыжьэу, зэрифэ-шъуашэу зэшIуихыгъ. Ащ изакъоп, адыгэ тхыгъэ литературэми щылэжьагъ, Хэгъэгум, цIыфхэм, хэкум яхьылIэгъэ усэ дэгъубэ зыдэт поэтическэ тхылъхэр къыдигъэкIыгъэх. Ау анахь шIушIэгъэ инэу ыкIи хэти зынэмысыгъэу Аскэр ылэ-жьыгъэр адыгэхэм яэпос ары.

А. ХьэдэгъалIэм шIэны-гъэушэтын Iофышхоу зэ-шIуихыгъэр гущыIэкIэ къэ-IогъошIуми, лIы акъылышIо-шэнышIом игъашIэ ащ фигъэшъошагъ. Адыгэ шъолъырыр зэкIэ – IорIотэ тхыдэIуатэхэр, пшысэIуатэхэр, орэдусхэр, усакIохэр, губзыгъэхэр зыдэс къуаджэхэр – тхьа-пэмрэ къэлэмымрэ ыIыгъэу, магнито-фонышхоу зы чемодан фэдизыгъэр икукIэ итэу ащ къызэпикIухьагъ. Ылъэ-гъугъэр, зэхихыгъэр бэрэ ыпщыжьыгъ. Анахьэу шIоIофэу зытелэжьыхьагъэр лIыхъужъ эпосэу «Нартхэр» ары. Аскэр гъэсэныгъэ-шIэныгъэ икъу IэкIэлъыгъ, гупшысэн IофшIэныр икIэсагъ, мып-шъыжьэу игугъэ фэкIуагъ. Научнэ IофшIэгъэ инхэр иIэх. Ахэр адыгэ нарт эпосым игъогу, итарихъ куу гъэшIэгъон зыфэгъэхьыгъэхэр. Монографиехэр къыдигъэкIыгъэх: «Героический эпос «Нарты» и его генезис» (1967), «Геро-ический эпос «Нарты» адыгских (чер-кесских) народов» (1987), «Память нации» ахэм къакIэлъыкIуагъ.

1968 – 1971-рэ илъэсхэм А. ХьэдэгъалIэм анахь шIэныгъэ IофшIэгъэшхоу зэшIуихыгъэр нарт IорIуатэхэр зэхэугъоягъэхэу томибл хъоу къызэрэдигъэкIыгъэхэр ары. Ахэм ягу-щыIапэу «Адыгэ нартхэр» зыфиIорэ тарихъ-филологие очеркыр ытхыгъ. 1974-рэ илъэсым (фольклорист инэу КъэрдангъушI Зэрамыку игъусэу) зы том хъурэ тхылъэу «Нарты» Москва къыщыдигъэкIыгъ.

Анахьэу къыхэгъэщыгъэн фаер илъэс 55-кIэ узэкIэIэбэжьмэ (1968) ижъырэ адыгэ эпосэу «Нартхэр» зыфиIорэ тхылъи 7-м яапэрэр Адыгэ научнэ-ушэтэкIо институтым къыщагъэхьазыри Мыекъуапэ къызэрэщыхаутыгъагъэр ары. Адыгэхэм зыфэдэр къэIотэгъое лъэпкъ эпос зэряIэр къэнэфагъ, лIэшIэгъухэм ахэткIухьэгъэгъэ акъыллэжьыгъэр зэкIэ джы мы тхылъи 7-м адэтыгъ. Лъэпкъым ищыIэкIэ-псэукIагъэр, идунэееплъы-кIагъэр, ишэн-хабзэхэр, игъэпсыкIэ-шIыкIэхэр лъэныкъуабэкIэ гъэзагъэу нарт къэбархэм, текстхэм къащыIотагъ. Ахэр узыфэе шIэныгъэкIэ ушъагъэх – чIыпIацIэхэр, лъэпкъ нэшэнэ гъэшIэ-гъонхэр, зекIокIэ-шIыкIэхэр, шэн-хабзэ-хэр, гущыIэжъхэр, гущыIэ щэрыохэр ыкIи непэ гурыIогъуае хъурэ гущыIэ жъы дэдэхэу мэхьанэ зиIэхэр адэбгъотэщтых.

«Нартхэм» яапэрэ тхылъэу 1968-рэ илъэсым къыдэкIыгъэм нарт хасэм иуна-шъо къызэрэдэхьагъэм тетэу къэтэты:

ХьакIуцу текст («Нартхэр». Апэрэ том)

Нартмэ гуIэгъуфо яIагъ. Ежьмэ анахь цIыкIоу, ежьмэ анахь макIэхэр щыхьагъу ашIыщтыгъэп ыкIи агу хагъэкIыщтыгъэп – испмэ язаощтыгъэхэп, къаухъу-мэщтыгъэхэ нахь.
А хабзэм тетэу рэпсэухэу, Исп-гуащэм илI Хъымыщыжъэри щымыIэжьэу, ыкъо Пэтэрэзи рэкIодыгъэу изэкъо дэдэу къызэнэм, нарт хасэр зэхэтIысхьи, Исп-гуащэм, нэожъ дэдэу рахъужьыгъэу щытыти, щыIакIэу фэхъущтым тегу-щыIахьыгъэх.

Хасэм унашъо зыщыфашIыжьыгъ: «Исп-гуащэр тинысэ гъэшIуагъэу щытыгъ. ТигъэхъакIи тищыIакIи ыгъэдахэу шъыдигъокIи тхэтыгъ; тинарт лъэпкъ ыгъэшIуагъ, ылъытагъ. Уасэу къыти-тыгъэмджэ тыдэзекIо-жьын фай. Ай къыхэ-кIырэджэ Исп-гуащэр псаоу дунаим тэти нэсы-фэджэ гъэшIоныгъэ фытиIэу тIыгъынэу къыт-тафэ. Ыгу хэзгъэкIырэм псэкIодишъэ ышIагъэджэ тлъытэщт, ай ыуасэджи игъо фэтлъэгъущт».

А унашъор агъэуцуи, хасэр зэхэкIыжьыгъ… Арыщтын «Жъы уимы-Iэу кIэ уиIэп» языгъэ-Iуагъэр.

Ары, гъэшIэн акъыл угъоигъэр ащызэIу-гъэкIагъ мы тхылъиб-лым. ЛIыхъужъ эпосэу «Нартхэр» зие адыгэ-хэм языгъэгъотыжьыгъэ шIэныгъэлэжь-нарто-ведэу ХьэдэгъэлIэ Аскэр джащ паекIэ непэ шъхьащэ фэтэшIы, игуп-шысэ лэжьыгъэ налмэс-налкъутэу адыгэ лъэп-къым къыхэнэщт.

Аскэр – усэкIо, тхэкIо, гупшысэкIо иныгъ. ШIэныгъэм имызакъоу, адыгэ лъэпкъ литературэ ныбжьыкIэм ар ыгу щизэу щылэжьагъ. Ытхыхэрэр 1940-рэ илъэсым къыщыублагъэу хиутыщтыгъэх. Усэхэр, усэкIэ тхыгъэ повестьхэр, пщыналъэхэр дэтэу тхылъхэр къыди-гъэкIыгъэх: «Гум иорэд», «Мэфэ нэфхэр», «Сичыл», «Адыгэм ыпхъу», «Сихэку игъатх», «Гъогухэр», «Гугъэ нэфхэр», «ДзэкIолIымрэ пшъэшъэ-жъыемрэ», нэмыкIхэри.

Ытхыхэрэр урысыбзэкIи Мыекъуапэ, Краснодар, Москва къащыдэкIыгъэх. Иусэмэ ащыщхэр композиторхэм орэдышъом аралъхьагъэх, ытхыгъэмэ ащыщхэри грузиныбзэкIэ, болгарыбзэкIэ, осетиныбзэкIэ зэрадзэкIыгъэх.

ХьэдэгъэлIэ Аскэр АР-м инароднэ тхакIу, УФ-м культурэмкIэ изаслуженнэ IофышI, АР-м шIэныгъэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшху, АР-м и Къэралыгъо премие илауреат, къуаджэхэу Хьатикъуае, Нэшъукъуае, Щынджые, ПсышIопэ районым яцIыф гъэшIуагъ. Европэм икавказоведхэм яобществэ хэтыгъ, шIэныгъэхэмкIэ Адыгэ (Черкес) дунэе академием иакадемикыгъ, УФ-м итхакIохэм я Союз 1959-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу хэтыгъ. Адыгэ лъэпкъ губзыгъагъэм иIотэкIошхуагъ, хьалэлэу илъэпкъ фэлэжьагъ, гушъхьэкIэн бай къытфигъэнагъ. Литературнэ саугъэт лъапIэу – эпосэу «Нартхэр» адыгэхэм зэряер къыушыхьатыгъ, эпосым ащкIэ псэ къыпигъэкIэжьыгъ.

МАМЫРЫКЪО Нуриет.
Сурэтхэр: «Адыгэ макъэм» ихъар-зынэщ.