Шъолъыр 84-рэ хэлэжьагъ

Iофтхьабзэу «Кросс Нации – 2023-рэ» зыфиIорэм Мыекъуапэ щыпсэурэ нэбгырэ 500-мэ зыщаушэтыгъ.

Мы зэнэкъокъур Урысыем ишъолъыр 84-мэ ащызэхащагъ. УФ-м спортымкIэ и Министерствэ кIэщакIо зыфэхъугъэ проектэу «Спортыр – щыIэныгъэм ишапхъ» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ Iоф-тхьабзэм зэкIэмкIи нэбгырэ мин 340-м ехъу хэлэжьагъ.

— «Кросс Нации» зыфиIорэ зэнэкъокъум къэчъэныр зыгу рихьырэ цIыфхэр зэрепхых, къэралыгъом щыпсэухэрэр спор-тым пыщагъэ хъунхэм фэIорышIэ. Ныбжьым емылъытыгъэу фаехэр зэкIэ мы Iофтхьабзэм хэлэжьэнхэ алъэкIыщт. Сыда пIомэ, нэбгырэ пэпчъ ищыIэныгъэкIэ спортыр шапхъэу щытын фае, —къыхи-гъэщыгъ УФ-м спортымкIэ ими-нистрэу Олег Матыциным.

Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ щызэ-хащэгъэ зэнэкъокъум кIэлэеджа-кIохэр ары нахьыбэу къекIолIа-гъэхэр. Аныбжь елъытыгъэу ахэр гощыгъагъэх, текIоныгъэр нэбгыри 10-мэ афагъэшъошагъ. Ахэр: Евгений Носатовымрэ Ниныхъу Аделинэрэ, Платон Недоступо-вымрэ Елизавета Носатовамрэ, Александр Федченкэмрэ Анна Купинамрэ, Максим Афанасье-вымрэ Виктория Авакянрэ, Иван Федоровымрэ Диана Катаевамрэ. Мыхэм зэкIэми кубкэхэр ара-тыжьыгъэх.
ЯтIонэрэ ыкIи ящэнэрэ чIыпIэ-хэр къыдэзыхыгъэхэм медальхэр ыкIи дипломхэр къалэжьыгъэх.