ЦIыф лъэпкъыбэм зэдыряе усакIу

Дагъыстан илъэпкъ усэкIошхоу Расул Гамзатовыр къызыхъугъэр илъэси 100 мы мазэм хъугъэ. Ащ ипоэтическэ мэкъэ лъэш гуапэ зэфэдэкIэ дунаир къыбыбыхьагъ, цIыфыгухэм арыхьагъ ыкIи къарынагъ.

Ежь ипоэзие ыкIи ипрозэ-поэзие зэлъязыгъэшIагъэр урысыбзэкIэ а зэкIэ зэрэзэрадзэкIыгъэр арэу ылъытэщтыгъ. Урысыем гъэсэныгъэ-шIэныгъэ куукIэ зыщипсыхьагъ, Москва дэт Литературнэ институтэу М. Горькэм ыцIэкIэ щытым щеджагъ, усэкIо-ныбджэгъу дэгъубэ щигъотыгъ.

Адыгэ Республикэми, Урысыем исубъектхэм афэдэу, Расул Гамзатовым иилъэси 100 Iофтхьэбзэ зэфэшъхьаф-хэмкIэ – литературнэ пчыхьэзэхахьэхэм-кIэ, зэнэкъокъухэмкIэ, нэмыкI зэIукIэгъу-зэхэгущыIэгъухэмкIэ ыкIи мэфэкI къэгъэлъэгъонхэмкIэ хигъэунэфыкIыгъ. Лъэпкъ тхылъеджапIэм Iоныгъом и 14-м поэти-ческэ къэгъэлъэгъон инэу «День белых журавлей» зыфиIорэр къыщызэIуахыгъ. Ащ фондым хэлъ анахь тхылъ-альбом экспонат гъэшIэгъонхэу Расул Гамзато-вым итворчествэ фэгъэхьыгъэхэр, ичIыпIэ гупсэу Дагъыстан, къызыщыхъугъэу, зыщапIугъэу Цада, къушъхьэ хэгъэгоу усакIор зыщыпсэугъэр, щэIэфэ зыщыусагъэу, зыпишIын щымыIагъэр нэм къыкIагъэуцо. Дагъыстан анахьэу республикэ пстэумэ къахэзыгъэщырэр, дагъыстанхэр етIани лъэпкъ пшIы пчъагъэу зэтеутыжьыгъэхэу, абзэ ахэм зэрэзэтекIырэр, ау агукIэ зэрэзэщыщхэр ялъэпкъ шэн-хабзэхэмкIэ зэрэкIагъэт-хъырэр ары.

Расул Гамзатовым ыцIэкIэ къызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъоныр мэфэкI нэшанэр къыхэщэу гъэпсыгъэ. «День белых журавлей» зыцIэ тхылъ къэгъэлъэгъоныр кIэкIэу къыриIотыкIыгъ ар зыгъэ-хьазырыгъэу, тхылъеджа-пIэм ибиблиотекарэу Бадые Людмилэ.

Iахьищэу зэхэт тхылъ къэгъэлъэгъоныр нэм зэрэфэплъ: «Дагъыстан – къушъхьэ хэгъэгу», «Гамзат Цадасэ илIэкъо чъыг», «Поэзием ифэбэ-гъэ-лъэшыгъ». Джэнэт теплъэр зиIэ Дагъыстан укъыщыхъугъэу, мы чIыопс хьалэмэтыр плъэгъоу, умыусэн, умыдэхэшIэн пфэлъэкIыщтэп. Расул ятэу Цадаса усэкIошхуагъ, шъхьакIэфэлъытэныгъэ ин къэзылэ-жьыгъ. Расул – илъэси 9 ыныбжьэу усэныр ригъэжьэгъагъ, ежь ылъэгъоу, зэхишIэу, игузэхашIэ зэлъызыубытырэ дунэе хьалэмэтым, икIэсэ цIыфхэм, лъэпкъ шэн-хабзэхэм ипоэтическэ гухахъо къызэкIагъэблагъ, илъэс 70-м къыкIоцI усагъэ, цIыф лъэпкъ минхэм агу нэсын фызэшIокIыгъ.

Къэгъэлъэгъоным Дагъыстан республикэм итеплъэ шъуашIо, Расул икъуаджэу Цада, илIэкъо-унэу зыщыпсэугъэу, джы усакIом имузей зычIэтыр, ащытэлъэгъу. Тым иусэкIагъэр, авархэм яунэ ыкIи ящыIакIэ зэрэгъэпсыгъагъэр, хъурышъо пэIо зэкIэшIыхьагъэр хъулъфыгъэм шъхьарысэу, хъярыр къябэкIэу, къушъхьэ мэкъэмэ дахэхэм зарагъэIэтэу, къинэу, щыIэныгъэм хэбдзынэу щымытри зэдаIэтэу зэрэщытыгъэр ыкIи Расул исабыигъом къыздишти, щэIэфэ зэрэ- усагъэр, ипоэтическэ тамэ зэрэпытэр, зэрэлъэшыр, Р. Гамзатовыр я ХХ – ХХI-рэ лIэшIэгъухэмкIэ узэрэгушхон усэкIошхоу, лъэгапIэр игупшысэкIэ зыштагъэу зэрэщытыр мэфэкI тхылъ къэгъэлъэгъон инэу «Семь белых журавлей» цIэу зыфашIыгъэм дэгъоу къыщиIотыкIыгъ, къыщыгъэлъэгъуагъ.

ТхьамэфитIум къыкIоцI поэзиер, ана-хьэу Р. Гамзатовым итворчествэ зикIа-сэхэр мыщ еплъынхэ, зыфагъэнэIосэн алъэкIыщт.

ДЗЭУКЪОЖЬ Нуриет.
Сурэтыр: А. Iэшъын.