Зигъо Iофыгъохэм атегущыIагъэх

АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъэм отраслэхэм яIофыгъохэм щахэплъагъэх, яIофшIэн зыфэгъэзэгъэщт лъэныкъохэр щагъэнэфагъэх.

А. Гусев

Республикэм ипащэ адыгэ къуаем ия XII-рэ фестиваль зэхэзыщагъэхэмрэ хэлэжьагъэ­хэмрэ зэрафэразэр къыIуагъ. РеспубликэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ мэфэкIыр дэгъоу рагъэкIокIыгъ, мэфитIум къыкIоцI нэбгырэ 36000-м ехъу ащ къекIолIагъ.

«Илъэс къэс фестивалым ихьакIэхэм япчъагъэ хэхъо зэпыт. Хэгъэгум ичIыпIэ зэфэ­шъхьафхэм цIыфхэр къарэкIых, адыгэ культурэм, тарихъым, лъэпкъ шхыныгъохэм нэIуасэ зафашIы. Iофтхьабзэм зедгъэ­ушъомбгъунэу амалышхо тиI, джыдэдэм Iоф зыдатшIэрэр ДжэгокIо гъэхъунэм ищыкIэгъэ инфраструктурэр гъэпсыгъэныр ары. ЫужыкIэ ащ адыгэ къуаем ифестиваль щызэхатщэзэ тшIыщт. Ар нахь гъэшIэгъон зэрэхъущтым тыпылъыщт», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Лъэпкъ проектхэм адиштэу псэуалъэхэм яшIынкIэ, ягъэцэкIэжьынкIэ ыкIи ягъэкIэжьынкIэ Iофэу ашIэрэм зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. Адыгеим иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэ игуадзэу ЛIыхэсэ Махьмуд ащкIэ зэфэхьысыжь къышIыгъ.

2023-рэ илъэсым лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ республикэм щыгъэцэкIэгъэнхэм пае сомэ миллиард 23,7-м ехъу къыхагъэкIыгъ. Ащ щыщэу сомэ миллиард 19,6-р федеральнэ бюджетым имылъкоу щыт. КъафатIупщыщт мылъкум ипроцент 74-м ехъумкIэ е сомэ миллиард 17,6-мкIэ зэзэгъыныгъэхэр адашIыгъахэх. Процент 54-кIэ мылъкур агъэфедэгъах.

Нэужым псэолъэ гъэнэфагъэ­хэм яIофхэм язытет тегущыIагъэх. Республикэм ипащэ пшъэ­рылъ афишIыгъ техникэм ылъэныкъокIэ шапхъэхэм адиштэрэ площадкэхэм, планыр зыщамыгъэцэкIэшъущт псэуалъэ­хэм ащыкIорэ IофшIэнхэм пхъа­шэу гъунэ алъафынэу. Респуб­ликэм и ЛIышъхьэ къихьащт илъэсым агъэпсыщт псэуалъэхэм япроект документхэр пэшIорыгъэшъэу агъэхьазырынхэм мэхьанэшхо зэриIэр къыхигъэщыгъ, социальнэ псэуалъэу агъэ­псы­хэрэм ящагухэм къэгъагъэхэмрэ чъыгхэмрэ игъом ащагъэтIыс­хьанхэу афигъэпытагъ.

«ПсэупIэхэм ягупчэхэр джырэ шапхъэхэм адиштэу зэтегъэ­псыхьэгъэнхэ фае. Амбулаториехэр, гурыт еджапIэхэр, кIэ­лэцIыкIу IыгъыпIэхэр, къоджэ советхэр, культурэм иунэхэр, псауныгъэр зыщагъэпытэрэ физкультурэ комплексхэр гупчэм итынхэ фае. МыщкIэ опытэу щыIэр зэжъугъашI, архитекторхэр жъугъэхьазырых. Тэ зэшIотхырэ пстэури зытегъэпсыхьагъэр къо­джэдэсхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зы­къегъэIэтыгъэныр ары», — къы­Iуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур къуа­джэхэм зэдиштэу хэхъоныгъэ зэрарагъэшIыщт къэралыгъо программэр зэрагъэцакIэрэм къытегущыIагъ. Мыгъэ нэбгыри 120-мэ ателъытэгъэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр псэупIэхэу Заревэм, Пщычэу ащагъэпсых, культурэм и Унэ къуаджэу Хьатыгъужъыкъуае, спорт комлексхэр къутыр­хэу Краснэ Улькэм, Северо-Восточные Сады зыфиIорэм, гъэсэныгъэ гупчэу N 2-р поселкэу Табачнэм ащашIых. Ащ нэмыкIэу котельнэхэм яшIын, гъогухэм ягъэцэкIэжьын япхыгъэ инфраструктурэ проект заули къуа­джэхэм ащагъэцакIэ.

2024-рэ илъэсым нэс Адыгэ Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зэришIыщт унэе программэм, лъэпкъ проектэу «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» зыфи­Iорэм адиштэу IофшIэнхэр зэ­рэзэхащэхэрэм АР-м экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэу Шэуджэн Заур къы­тегущыIагъ.

Адыгэ Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зэри­шIыщт унэе программэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэу 2023-рэ илъэсым мылъку къызыфатIупщыщтхэм ахэхьэх сабыищ ыкIи ащ ехъу зэрыс унагъохэм унэ ащашIынэу къафыхагъэкIыгъэ чIыгу Iахьхэм яинженер инфраструктурэ зэрагъэпсыщтым епхыгъэ Iофтхьабзэхэр. Мыекъуапэ иаэропортщтыгъэм дэжь мыжъокIэ жъгъэйхэр зытелъыщт гъогухэр джыдэдэм щагъэпсых. IофшIэнхэм япроцент 70-р агъэцэкIэгъах.

Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зэришIыщт унэе программэм къыдыхэлъы­тэгъэ Iофтхьабзэхэм зэу ащыщ Тэхъутэмыкъое районым промышленнэ шъолъырым иинфраструктурэ щыгъэпсыгъэныр. ГазрыкIуапIэхэм, псырыкIуапIэхэм, канализацием ягъэ­псынкIэ IофшIэнхэр мыщ щызэха­щэх. Ахэм япроцент 46-р зэшIуа­хыгъах.

Унэе программэм диштэу 2023-рэ илъэсым зигугъу къэтшIыгъэ Iофтхьабзэхэм сомэ миллион 969-м ехъу апэIуагъэ­хьащт. Сомэ миллион 812,9-рэ хъурэ мылъку IахьтедзэмкIэ укъэбзалъэхэр, псыхэщыпIэхэм яинфраструктурэ агъэпсын ямурад.

АР-м псэолъэшIынымкIэ, тран­спортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевыр казначейскэ чIыфэр къызыфатIупщырэ Iофтхьабзэхэр зэрагъэцакIэхэрэм къатегущыIагъ.

Сомэ миллиард 1,6-м ехъурэ казначейскэ чIыфэр къызфагъэ­федэзэ, Адыгеим проектищ щагъэцакIэ. ГущыIэм пае, Мые­къуапэ икъэлэ парк ибассейн игъэцэкIэжьын тегъэпсыхьэгъэ проект-сметнэ документациер агъэхьазыры. Автомобиль гъогоу «Дахъо — ДжэгокIо гъэхъун» зыфиIорэр агъэпсэу рагъэжьагъ, псыхъоу Шъхьэгуащи джыдэдэм лъэмыдж тыралъхьэ. Ящэнэрэ проектыр зыфэгъэхьыгъэр Мые­къуапэ пае автобус 20 къэщэфыгъэныр ары. Ахэр мы илъэсым ичъэпыогъу, ишэкIогъу мазэхэм къаIэкIагъэхьащтых.
Къэлэ цIыкIухэр нахь зэтегъэ­псыхьагъэ хъунхэм ателъытэгъэ проект анахь дэгъухэм якъыхэгъэщынкIэ Урысые зэнэкъокъоу зэхащагъэм икIэуххэм министрэр къатегущыIагъ. Мыекъуапэ ичIыпIэу Мэздахэмрэ Адыгэкъалэ ипроспектэу Лениным ыцIэ зыхьырэмрэ язэтегъэпсыхьан телъытэгъэ проектхэр зэнэкъо­къум щатекIуагъэх. Мы псэуалъэ­хэм япроект документацие джыдэдэм агъэхьазыры, 2024-рэ илъэсым ахэр пхыращынэу рахъухьэ.

Гъогухэр щынэгъончъэу щытынхэм япхыгъэ Iофыгъохэми зэхэсыгъом щахэплъагъэх. Рес­публикэм игъогухэм тхьамыкIагъоу атехъухьэхэрэм ахэкIуа­дэхэрэр нахьыбэ зэрэхъугъэр зэхэсыгъом щыхагъэунэфыкIыгъ.

ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэзэ, зипшъэ­рылъ зыгъэцакIэзэ фэхыгъэ тичIыпIэгъухэр ренэу цIыфхэм агу илъынхэм мэхьанэшхо зэри­Iэр зэхэсыгъом къыщаIуагъ.

КъумпIыл Мурат зэхэсыгъом пшъэрылъ щафишIыгъ саугъэтхэм, мемориальнэ мыжъобгъу­хэм ягъэпсынкIэ зыкI екIолIакIэ къыхахынэу.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу