ГъэшIэгъонэу рекIокIыгъ

НыбжьыкIэ инспекторхэм яотрядхэр зызэхаща­гъэр илъэс 50 зэрэхъурэр мыгъэ хагъэунэфыкIы. Ащ къыдыхэлъытагъэу кIэлэцIыкIухэм гъэсэныгъэ тедзэ зыщызэрагъэгъотырэ Гупчэу Мыекъуапэ дэтым шъолъыр телелъэмыджэу «ЮИД без границ» зыфиIорэр щыкIуагъ.

Сурэтыр: Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие.

Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образовании 9-мэ къарыкIы­гъэ ныбжь зэфэшъхьаф зиIэ инспектор ныбжьыкIэхэр хэлэжьа­гъэх.

Пэублэм Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие зэхэщэн-зэхэфын IофшIэнымкIэ ыкIи пропагандэмкIэ иотдел ипащэу, полицием иподполковникэу Бзэджэжъыкъо Мурат Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ закъыфигъэзагъ. ЮИД движением имэфэкIкIэ къафэгушIуагъ, гъогу-транспорт фыкъоныгъэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм­кIэ IофшIэнэу зэхащэрэм шIуагъэ къыхьынэу ыкIи творческэ гупшы­сакIэхэр яIэнхэу къафэлъэIуагъ.

ЛъэсрыкIо ныбжьыкIэхэр щынэгъончъэу гъогум щызекIонхэмкIэ шIэныгъэу арагъэгъотыхэрэм афэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу зэра­хьэхэрэр кIэлэеджакIохэм езыгъаджэхэрэр ягъусэхэу къаIотагъ.

Iофтхьабзэм икIэух ныбжьыкIэхэм гухэлъышIоу зыдаIыгъхэр къаIотагъэх. Онлайн-зэIукIэгъум хэлажьэхэрэм зэгъусэу рагъэ­кIокIыщт социальнэ Iофтхьабзэхэр агъэнэфагъэх, авторскэ проек­тэу пхыращыщтхэм, видеороликэу тырахыщтхэм атегущыIагъэх. Ахэм япхырыщын Адыгеим иеджапIэхэм охътэ благъэм ащырагъэжьэщт.