Iоныгъом и 17-р – мэзым иIофышIэхэм я Маф

Мэзым иIофышIэхэу ыкIи иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым — мэзым иIофышIэхэм я Мафэ фэшI гуфэбэныгъэ хэлъэу тышъуфэгушIо!

Адыгэ Республикэр ифэшъошэ шъыпкъэу Кавказым ыкIи зэрэ Урысыеу ячIыпIэ анахь дахэхэм ахалъытэ. Ащ ичIыгу ипроцент 40-р мэзхэм аубыты, тиреспубликэ ичIыопс анахь шъхьаIэхэм ащыщ.

МашIом мэзхэр щыухъумэгъэнхэр, чъыгхэр рамыупкIынхэр мэз отраслэм испециалистхэм япшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщых. Мэзхэр зыпкъ игъэуцожьыгъэнхэмкIэ, ахэм нахь зягъэушъомбгъугъэнымкIэ Iофышхо агъэцакIэ мэзым иIофышIэхэм. Адыгеим ичIыопс идэхагъэ къыткIэхъухьэхэрэм алъыгъэIэсыгъэнымкIэ афэлъэкIыщтыр ахэм ашIэ.

Мы мэфэкI мафэм зэкIэ мэзым иIофышIэхэм ыкIи иветеранхэм тафэлъаIо псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу яIэнэу, зыфэгъэзэгъэхэ Iофым гъэхъагъэхэр щашIынхэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу “Единэ Россием” и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу
КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожнэр