Я ХХ-рэ лIэшIэгъум игушъхьэ остыгъ

Ти Адыгэ Республики лIэшIэгъум ицIыф-хъи­шъэу Расул Гамзатовым иилъэ­си 100 фэгъэ­хьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр щызэхащэх.

Iоныгъом и 14-м АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэрэ Дагъы­стан Республикэм и Правительствэ илIыкIоу АР-м щыIэ Ч. Ю. Асильдаровымрэ зэдагъэхьазырыгъэ литературнэ-музыкальнэ зэхахьэр щыIагъ. Ащ мурадэу иIагъэр лIэужыкIэм, Адыгеим щыпсэухэрэм зэлъашIэрэ усакIом ищыIэныгъэ ыкIи итворчествэ афиIотыкIыгъэныр, изэчый гъэ­шIэ­гъон лъэныкъуабэкIэ къафызэ­Iухыгъэныр, ягъэшIэгъэныр ары.

Творческэ мэфэкIыр къагъэ­кIэрэкIагъ тхылъ къэгъэлъэгъон инэу «День белых журавлей» зыфиIоу Лъэпкъ тхылъеджапIэм иIофышIэу Бадые Людмилэ къы­гъэхьазырыгъэм. Джащ фэдэу Расул Гамзатовым и Дагъыстан икультурэ, ищыIэкIэ-псэукIэ къэ­зыIотэрэ экспозициеу алырэгъу шъагъэхэр, джэрз ыкIи тыжьыныпс егъэшъогъэ къошынышхо­хэр, лъэпкъ мэкъэмэ Iэмэ-псымэхэм ащыщхэр, щыгъын-шъуашэ­хэр зыхэлъхэр цIыфэу мэфэкIым къекIолIагъэхэм ягуапэу, ашIогъэшIэгъонэу зэпаплъыхьагъэх.

УсэкIошхом иилъэси 100 мэфэкI къеблэгъагъэх Дагъыстан къикIыгъэ купыр. Полномочнэ лIыкIоу И. Асильдаровым гущыIэ фэбэ кIэкIыкIэ мэфэкIыр къызэIуихыгъ. Iофтхьабзэм мэхьанэ фашIэу литературнэ мэфэкIым хэлэжьагъэх тхакIохэр, шIэныгъэлэжьхэр, культурэм иIофы­шIэхэр, Адыгэ кIэлэегъэджэ колледжэу Хъ. Андырхъуаем ыцIэ зыхьырэм, Мыекъопэ медколледжым ащеджэхэрэр, ахэм якIэлэегъаджэхэр.

МэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъ ыкIи гущыIэ къыщишIыгъ адыгэ тхэкIошхоу МэщбэшIэ Исхьакъ. Расул Гамзатовыр зылъэгъугъэу, зышIэу, имэфэкI инхэу ащ фызэ­хащэгъагъэхэм ащыIэгъэ Исхьакъ Расул Гамзатовыр сабыим фэ­дэу, гукъэбзэ нэшIо-гушIоу зэ­рэщытыгъэр, цIыф е лъэпкъ зэхэдз зэримыIагъэр, иусэ-орэдхэмкIэ цIыф лъэпкъхэр зэригъэ­кIунхэр, зэригъэшIэнхэр, зэригъэшIунхэр игухэлъ шъхьаIэу зэрэщытыгъэр къыIотагъ. А зэкIэ къызэрэдэхъугъэр, дунаим щыцIэрыIо усэкIошхо зэрэхъугъэр, ащ иусэхэмкIэ кавказ лъэпкъхэр, Урысыер зэрашIэрэр, адыгэ-черкес лъэпкъыр, Черкесиер усакIоу Расул Гамзатовым ыгукIэ ыгъэ­лъапIэхэу, адыгэхэр зилъэгъукIэ, нэшIукIэ къяплъэу, ядахэ, ядэгъугъэ зэрэкIигъэтхъыщтыгъэр щысэхэмкIэ МэщбэшIэ Исхьакъ къыриIотыкIыгъ. ЦIыф шъыпкъэ ухъунымкIэ Расул Гамзатовым итхыгъэхэр анахь уасэ зиIэ къэкIопIэшIоу ылъытагъэх.
Iофтхьабзэр зэращагъ Адыгэ педколледжым иеджакIохэу Артур Аганесянрэ Елизавета Соколовамрэ.

МэфэкIым къыщыгущыIагъ фермерэу, Р. Гамзатовым итворчествэ зигунэсэу Бэгъушъэ Хьазрэт. Расул Гамзатовым иусэу «Таинственность», нэ­мыкIхэми ар ыгу къыдеIэу езбырэу къяджагъ.

МэфэкIым пщынэ макъэр щагъэIугъ, дагъыстан къашъохэр кIэлэеджэкIо цIыкIухэу купым хэтэу къэкIуагъэхэм дэхэ дэдэу къашIыгъэх.

МэфэкI зэхахьэм Р. Гамзатовым игущыIэхэм арылъ орэдхэу «Виноградная косточка», «Журавли», нэмыкIхэри къыща­Iуагъэх Адыгэ кIэлэегъэджэ колледжым икIэлэегъаджэу В. И. Шевченкэм ыкIи АР-м инароднэ артистэу М. Д. Арзумановым.

Iофтхьабзэм къыщыгущыIагъ литературоведэу, критикэу, кIэ­лэ­егъаджэу, усакIоу, АКъУ-м ли­тературэмрэ журналисти­кэм­рэкIэ икафедрэ идоцентэу, филологие шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу К. Н. Анкудиновыр.

ЕджэпIэ зэфэшъхьафхэм къа­рыкIыгъэ еджакIохэр Расул Гам­затовым иусэхэм къяджагъэх.

ЗигущыIэ узэзэщынэу щымыт Расул Гамзатовым иилъэси 100 фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэр гъэшIэгъонэу кIуагъэ, Дагъыстан имызакъоу, зэрэчIыналъэу иусэкIо­шхоу Расул

Гамзатовыр нахь куоу ашIагъ ыкIи джыри нахь апэблагъэ хъугъэу зэхэкIыжьыгъэх.

Сурэтхэр: Iэшъынэ Аслъан.

Мамырыкъо Нуриет.