ЯмэфэкIкIэ афэгушIуагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэмрэ Черкесскэрэ я МафэкIэ ткъош республикэм исхэм афэгушIуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ишIуфэс тхылъ зэрэщыхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, КъЩР-м экономикэ амалышхохэр, чIыопс дахэ, культурэ-тарихъ мэхьанэ зиIэ псэуа-лъэхэр иIэх, цIыф шIагъохэр исых. Ахэр ары республикэм хэхъоныгъэ езыгъэшIыхэрэр, КъЩР-м исоциальнэ-экономикэ лъапсэ зыгъэпытэрэр, инфраструктурэр зэтезыгъэпсыхьэрэр.

КъЩР-м Урысыем имэкъу-мэщи ипромышленности иIахьышIу ахешIыхьэ, Темыр Кавказымрэ Урысыемрэ зекIо-нымкIэ ягупчэшхохэм ар ахалъытэ.

«Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ шъолъырым гъэхъагъэхэр ышIыгъэх, республикэми, ащ икъэлэ шъхьаIи ятеплъэ нахь дахэ хъугъэ. ТапэкIи предпринимательствэм ащ нахь зыщырагъэушъомбгъунэу, социальнэ инфраструктурэм ипсэуалъэхэр агъэпсынхэу, щыIэкIэ-псэукIэм зы-къырагъэIэтынэу амалхэр джыри иIэх», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм исхэм ятарихъ, якуль-турэ зэрагъэлъапIэрэм, IофшIэнымкIэ хэбзэшIухэр зэрэлъагъэкIуатэхэрэм осэшхо къафишIызэ, КъумпIыл Мурат къыIуагъ КъЩР-мрэ Урысыемрэ нахь зэтегъэпсыхьагъэ зэрэхъущтхэм, ахэм нахьыбэу гъэхъагъэ ашIын зэра-лъэкIыщтым ицыхьэ зэрэтелъыр.

КъумпIыл Мурат ткъош республикэм и ЛIышъхьэу Темрезов Рэщыди, КъЩР-м исхэми шIоу щыIэр къадэхъунэу, насыпышIонхэу, мамырэу щыIэнхэу афэлъэIуагъ.