ШIогъэ ин зыпылъ Iофтхьабз

Мы мафэхэм Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым лъэтемыт кIэлэ­­цIыкIу хирургиемкIэ ыкIи травматологиемкIэ джырэ Iэзэн амалэу щыIэхэм зыщатегущыIэгъэхэ шIэныгъэ-гъэсэныгъэ еджапIэр зэрифэшъуашэу кIуагъэ. Дунэе общественнэ организациеу «Врачхэм я Хасэ» иIофшIэн къыдыхэлъытагъэу ар зэхащагъ.

Лъэтемыт кIэлэцIыкIу хирургиемкIэ ыкIи травматологиемкIэ шIэныгъэ-ушэтыпIэ институтыр, АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэ­нымкIэ и Министерствэ, Мые­къопэ къэралыгъо технологическэ университетыр, медицинэ сообществэм и Союзэу «Лъэпкъ медицинэ палатэр» зыфиIорэр, заохэм ыкIи ошIэ-дэмышIэ Iоф­хэм ахэфэгъэ кIэлэцIыкIухэм IэпыIэгъу языгъэгъотырэ Дунэе шIушIэ Фондыр Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэх.

Онлайн шIыкIэм тетэу Iоф­тхьабзэр къызэIуихыгъ лъэтемыт кIэлэцIыкIу хирургиемкIэ ыкIи травматологиемкIэ шIэныгъэ- ушэтыпIэ институтым ыкIи Лъэпкъ медицинэ палатэм япрезидентэу Леонид Рошаль.

Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ шIуфэс къари­хыгъ АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэ­нымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем ыкIи мыщ фэдэ Iоф­тхьабзэхэм мэхьэнэшхо зэ­ряIэр, врачхэм яIофшIэнкIэ шIогъэ ин зэрэхэлъыр къыIуагъ.

— Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр къызызэIуахыгъэр илъэс 30 зыщыхъурэм мыщ фэдэ Iофтхьабзэ зэрэщыIэм осэ ин фэпшIынэу щыт. Непэ онлайн шIыкIэм тетэу джыри нэбгырэ 300-м ехъу Iофтхьабзэм къыхэлажьэ. Джырэ технологиехэр къызфэбгъэфедэхэзэ кIэлэцIыкIухэм хирургическэ IэпыIэгъу ябгъэгъотыныр, шъобжэу яIэхэр бгъэхъужьынхэм мэхьэнэ ин иI. Лъэтемыт IэпыIэгъу кIэлэцIыкIухэм ягъэгъотыгъэнымкIэ мы Iофтхьабзэм шIуагъэ къы­хьыщт. ЫпэкIэ нахьыжъхэм афэгъэхьыгъэ гумэкIыгъохэр ары анахьэу тызытегущыIэщтыгъэр, мы еджа­пIэр IэубытыпIэ тшIынышъ, гумэкIыгъохэм нахь тадэлэжьэн фаеу сэлъытэ. Непэ къекIолIагъэ­хэм янахьыбэр апшъэрэ курсхэм ачIэс студентых, непэ тихьакIэхэм афэдэу врач цIэрыIо хъунхэу тащэгугъы, — къыIуагъ министрэм.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ хьакIэу къэкIуагъэхэм, шIэныгъэ-ушэтыпIэ институтым илIыкIохэм зэрафэразэр, джащ фэдэу илъэс хъугъэу Iоф зышIэрэ «Врачхэм я Хасэ» хэтхэм яIофшIэн уасэ зэрэфишIырэр къыIуагъ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иIэпыIэгъукIэ апшъэрэ еджапIэм ар зэрэщызэхащагъэр къы­хигъэщыгъ.

— Зисэнэхьат хэшIыкI ин фызиIэ специалистэу къэкIуагъэхэм яIэпэIэсэныгъэ мэфи­тIум къагъэлъэгъощт. Гъэсэныгъэм, медицинэм хэхъоныгъэ­хэр ашIынхэмкIэ ар IэпыIэгъу хъущт. Врач ныбжьыкIэхэм яапэрэ еджапIэ мы илъэсым мэлылъфэгъу мазэм тиапшъэрэ еджапIэ къыщызэ­Iутхыгъ. А IофшIэныр ыпэкIэ лъытэгъэ­кIуатэ. ШIэныгъэ-ушэ­тыпIэ институтым иIофышIэ анахь дэгъухэр тихьакIэх. Медицинэ институтым щеджэрэ студентхэм шIэныгъакIэхэр агъотыщтых. Респуб­ликэм имедицинэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ ащ шIогъэ ин хэлъ, — къыIуагъ ректорым.

Адыгеим къызэрэкIуагъэм осэ ин зэрэфишIырэр, яунэ къэкIожьхэрэм фэдэу къызэрэшIошIырэр къыIуагъ кIэлэцIыкIу нейрохирургиемкIэ Урысые обществэм ипрезидентэу, медицинэ шIэныгъэхэмкIэ докторэу Жанна Семеновам. КIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ къызэтегъэнэжьыгъэнымкIэ лъэныкъо зэфэшъхьафхэм зэратегущыIэщтхэр, сыд фэдэрэ узи игъом къыхэгъэщыгъэн зэрэфаер ыкIи лъэтемыт IэпыIэгъум щыIэныгъэр къызэригъэ­нэжьырэр къыхигъэщыгъ. Медицинэ сэнэхьат зэзыгъэгъотырэ студентхэми, Iоф зышIэрэ врач­хэми гъэшIэгъоныбэ зэрэзэхахыщтыр, яIофшIэнкIэ ахэр агъэфедэнхэ амал зэряIэщтыр къыкIигъэтхъыгъ.

Лъэтемыт кIэлэцIыкIу хирургиемкIэ ыкIи травматологиемкIэ шIэныгъэ-ушэтыпIэ институтым ипащэ иапэрэ гуадзэу Светлана Альбертовам къызэриIуагъэмкIэ, мыщ фэдэ еджапIэхэр нэмыкI шъолъырхэми ащызэхащэх.

— Медицинэр зы чIыпIэ итэп, ыпэкIэ лъэкIуатэ, технологиякIэхэр къежьэх. Ахэр зэрифэшъуашэу бгъэфедэнхэ, кIэлэцIыкIухэм игъом ыкIи ифэшъошэ медицинэ IэпыIэгъу ябгъэгъотын фае. Непэ лъэтемыт кIэлэцIыкIу хирургиемкIэ ыкIи травматологиемкIэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр зигъо къэсыгъэ Iофэу щыт. МэфитIум зэхэшъухырэр, шъулъэгъурэр ыпэкIэ шъуиIофшIэнкIэ жъугъэфедэ­жьынэу, гъэхъэгъэшIу­хэр шъушIынхэу шъуфэсэIо, — къыIуагъ ащ.

Нэужым еджапIэм иIофшIэн ыублагъ. Мы илъэсым шъолъыр зэфэшъхьафхэм ащыкIорэ еджапIэр зызэхащагъэр илъэситф хъугъэ.

Адыгэ Республикэ кIэлэцIыкIу клиническэ сымэджэщым хирургиемкIэ иотделение ипащэу, кIэлэцIыкIу онкологэу, штатым хэмыт кIэлэцIыкIу хирургэу Гумэ Ахьмэд апэрэ докладыр къы­шIыгъ. ХирургиемкIэ отделениер Адыгеим 1967-рэ илъэсым къы­зэ­рэщызэIуахыгъэр, ащ гъогоу къыкIугъэр, пащэу иIагъэхэр пэублэм къыIуагъэх, нэужым кIэлэцIыкIухэм хирургическэ IэпыIэгъоу арагъэкIыхэрэм къатегущыIагъ.

КIэлэцIыкIухэм къэорэ пкъыгъохэм шъобж зыхахыкIэ пшIэн фаехэм онлайн шIыкIэм тетэу къатегущыIагъ лъэтемыт кIэлэцIыкIу хирургиемкIэ ыкIи травма­тологиемкIэ шIэныгъэ-ушэтыпIэ институтым ипащэу Валерий Митишевыр. Джащ фэдэу Москва къикIыгъэ лIыкIохэр хирургическэ амал анахь дэгъоу щыIэхэм, шъобжхэр къыхэгъэщыгъэнхэмкIэ шIыкIэхэм, лучевой диагностикэм къатегущыIагъэх. КIэлэцIыкIум икъупшъхьэ къутагъэмэ, ащ узэ­ре­Iэзэщтым, шIыкIакIэу щыIэхэм арыгущыIагъэх. Шъобж хьылъэ зиIэ сабыйхэм узэрадэзекIон фаеми нэсыгъэх.

Лъэтемыт кIэлэцIыкIу нейрохирургиеми нэсыгъэх, кIэлэцIыкIум ышъхьэкуцI шъобж иIэмэ IэпыIэгъоу ебгъэкIын фаем тегущыIагъэх.
Iоныгъом и 15-м еджапIэм иIофшIэн пидзэжьыгъ. УIагъэ, цэкъэпIэ чIыпIэ зиIэхэм узэряIэзэн фаем, бэрэ щылъырэ сабыйхэм акIышъо узэрэлъыплъэщтым, деструктивнэ пневмонием ыкIи нэмыкI лъэныкъохэм атегущыIагъэх.

Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу клиническэ сымэджэщым травматологиемкIэ пунктым ипащэу, УФ-м ыкIи АР-м изаслуженнэ врачэу Шъхьэлэхъо Бай­зэт Iоф­тхьабзэм хэлэжьагъ.
— Аужырэ илъэсхэм шъобж­хэр зытещагъэ хъу­рэ сабыйхэм зэрахэхъуа­гъэм къы­хэкIэу мы еджапIэм иIофшIэн шIуагъэ къы­зэрихьыщтыр гъэнэфагъэ. ТехнологиякIэу щыIэ­хэм нэIуасэ тафашIыгъ. Мос­ква, Краснодар анахь шIэныгъэ дэгъу зиIэ кIэлэцIыкIу хирургхэу, травматологхэу, нейрохирургхэу къарыкIыгъэхэм Iэмэ-псы­ма­кIэхэм Iоф зэрадэпшIэщтыр къаIотагъ, — къы­Iуагъ Шъхьэлэхъо Байзэт.

ДЕЛЭКЪО Анет.

Сурэтхэр: Iэшъынэ Аслъан.