Унэгъо 25-м ехъу хэлэжьагъ

Урысые проектэу «Унагъом сыригъусэу лъэбэкъу мини 10» зыфиIорэм Мыекъуапэ щыщ унэгъо 25-м ехъу хэлэжьагъ.

Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэр республикэм икъэлэ шъхьаIэ иурамхэм къарыкIуагъэх, спорт-комитетым ипащэхэм ягъусэхэу зарядкэ ашIыгъ, сертификатхэр къалэжьыгъэх.

Унагъохэр къызэрыкIогъэхэ гъогум укъызщыуцун плъэкIыщт чIыпIэ гъэшIэгъоныбэ къыдыхэлъытэгъагъ. Мы проектым игъэ-цэкIэн зиIахьышIу хэлъыр кIэлэ-цIыкIухэм ыкIи ныбжьыкIэхэм я Урысые организациеу «Движение первых» зыфиIорэм икъэлэ къутам ары.

Джащ фэдэу унэгъо командэхэр викторинэ зэфэшъхьафхэм ахэлэжьагъэх, упчIэхэм джэуап тэрэзхэр къаратыжьхэмэ, баллхэр къафалъытэщтыгъэх. Ащ изэфэхьы-сыжьхэмкIэ зэхэщакIохэм унэгъо анахь дэгъуищ къыхагъэщыгъ, ахэм Мыекъуапэ физическэ куль-турэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Коми-тет идипломхэмрэ медальхэмрэ афагъэшъошагъэх.