Нэбгырэ мини 4-мэ психологым зыфагъэзагъ

Сымаджэхэм психологическэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ проект Адыгэ Республикэм ионкодиспансер джыдэдэм щагъэцакIэ.

АщкIэ гухэлъэу яIэр онкологие уз зиIэхэм нахьышIоу медицинэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр, врачымрэ сымаджэмрэ нахь зэгурыIонхэмкIэ джырэ къэбар-лъыгъэIэс амалхэр жъугъэу къызфэгъэ-федэгъэнхэр ары.

2023-рэ илъэсым иапэрэ мэзи 8 сымэджэ 4000 фэдизмэ психологическэ IэпыIэгъу арагъэгъотыгъ, ахэм ащыщэу нэбгырэ 1337-мэ апэу закъыфагъэзагъ.
Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу электрон адресэу onkodialog@mail.ru зыфиIорэмкIэ е ашъхьэкIэ психологым зыфагъэзэн алъэкIыщт.

Тест зэфэшъхьафхэр къызфигъэфедэзэ, упчIэхэр аритызэ, психологым сымаджэм ипсауныгъэ изытет зэрегъашIэ, упчIэ-жьэгъу къэзышIыгъэм зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэр къыфызэхефых.