Къызыхъугъэ мафэмкIэ фэгушIуагъэх

УФ-м и Лъэпкъ гвардие и Гъэ-IорышIапIэу АР-м щыIэм ихэушъхьа-фыкIыгъэ подразделениеу «Фыщт» зыфиIорэм икъулыкъушIэхэр яныбджэ-гъоу хэкIодагъэхэм ягупсэхэм зэрафэ-лъэкIэу анаIэ атырагъэты, ящыкIэгъэ IэпыIэгъур арагъэгъоты. Республикэ гупчэм иеджапIэхэм ащыщ гуфэбагъэ зыхэлъ зэIукIэгъу бэмышIэу ахэм щырагъэкIокIыгъ.

УФ-м и Лъэпкъ гвардие и ГъэIорышIапI.

Полицием имайорэу К. Заур лицееу N 19-м кIуагъэ ыкIи ащ щеджэрэ Евэ илъэс 12 зэрэхъурэмкIэ фэгушIуагъ. Пшъэшъэжъыем ятэу Вячеслав Кравцовыр иIофшIэн пшъэрылъхэр ыгъэцакIэхэзэ, 2012-рэ илъэсым шышъхьэIум щыIэгъэ зэпэуцужьым хэкIодагъ.

КъулыкъушIэхэм къагъэхьазырыгъэ шIухьафтынхэр офицерым Евэ ритыгъэх ыкIи пшъэшъэжъыем къыдеджэрэ ныбжьыкIэхэр IэшIу-IушIухэмкIэ ыгъэгушIуагъэх.

Республикэу Дагъыс-тан и Цутинскэ район ипсэупIэу Шаури щыIэ-гъэ отрядым уIэшыгъэ бзэджэшIэ купыр къы-зытебанэм, ыпсэ емыб-лэжьэу къулыкъушIэхэр къыухъумэхэзэ хэушъхьафыкIыгъэ подраз-делением иснайпер зэрихьэгъэ лIыхъужъ-ныгъэр къэзэрэу-гъоигъэхэм Заур къафи-Iотагъ.

— Полицием ипра-порщикэу Вячеслав Кравцовым лIыхъу-жъныгъэу ыкIи псэе-мыблэжьныгъэу зэри-хьагъэхэм афэшI ЛIы-хъужъныгъэм иорден къыфагъэшъошагъ. Ащ ишIэжь егъашIэм тыгухэм арылъыщт, — къыIуагъ Заур.

ЗэIукIэгъур окIофэ кIэлэеджакIохэм упчIабэ офицерым къыратыгъ. ОМОН-м къулыкъу зэрэщахьырэм, техникэу ыкIи Iашэу агъэфедэхэрэм ашIогъэшIэгъонэу ахэр къакIэупчIагъэх.

КIэухым къэбар гъэшIэгъонхэр къызэрафиIотагъэмкIэ ныбжьыкIэхэм хэбзэухъумакIом «тхьауегъэпсэу» къыраIуагъ.