КъыблэмкIэ пшъэрылъ шъхьаIэхэр

Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм дэжь щызэхэщэгъэ Советым изэхэсыгъо хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Зэхэсыгъор зэрищагъ Владимир Устиновым.

Видео зэпхыныгъэм тетэу Iофтхьабзэр кIуагъэ. Адыгеим ыцIэкIэ зэхэсыгъом хэлэжьагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и ЛIышъхьэрэ АР-м иминистрэхэм я Кабинетрэ япащэу Владимир Свеженец, гъэсэныгъэмрэ ныб-жьыкIэ политикэмрэ алъэны-къокIэ министерствэхэм ыкIи къулыкъухэм яIэшъхьэтетхэр.

Iофыгъо шъхьаIэхэу зыте-гущыIагъэхэм зыкIэ ащыщыгъ ныбжьыкIэхэр дзэ къулыкъум щэгъэнхэм фэгъэхьазырыгъэн-хэмкIэ, яхэгъэгу фэшъыпкъэхэу пIугъэнхэмкIэ къэралыгъо хаб-зэмрэ чIыпIэ зыгъэIорышIэ-жьынымрэ якъулыкъухэм яIоф-шIэн нахьышIоу зэхэщэгъэныр.

Владимир Устиновым пэублэ гущыIэу къышIыгъэм къыщы-хигъэщыгъ ныбжьыкIэхэр пат-риотхэу пIугъэнхэмкIэ, я Хэгъэгу къулыкъу фахьыным фэхьа-зырынхэмкIэ, дзэ хэбзэ шIагъоу тиIэхэм ыкIи титарихъ нахь анаIэ атырагъэтынымкIэ япшъэрылъ мэхьанэшхо зэриIэр.

«Къыблэ федеральнэ шъолъырым а лъэны- къомкIэ амалышIухэр иIэх. IофшIэнымкIи дзэ къулыкъум ихьынкIи хъугъэ-шIэгъэ зэфэшъхьафхэм япхыгъэу шъолъырым тарихъышхо иI, къэлэ заулэхэм цIэ лъапIэу «къэлэ-лIыхъужъ», «дзэ щытхъум икъал», «IофшIэнымкIэ гъэхъэгъэшхо зышIыгъэ къал» зыфиIохэрэр къафагъэшъоша- гъэх. Культурэ кIэным епхыгъэ псэолъэ мин 26-рэ фэдиз шъо- лъырым ит, ахэм ащыщэу процент 60-р федеральнэ мэхьанэ зиIэ саугъэтых, дзэ-тарихъ мэхьанэ зиIэхэри ахэм ахэхьэх. Тятэжъ пIашъэхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр ащымы- гъупшэным мэхьанэшхо иI, дзэ къулыкъум ащэщтхэм яухьазырын нахьышIоу зэхэщэгъэнымкIи ахэр щысэ хъунхэ фае», — къыхигъэщыгъ В. Устиновым.

ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьагъэхэу лIыхъужъныгъэ зезыхьа-гъэхэр ащымыгъупшэнхэм пае Iоф-шIэныр джыри нахь агъэлъэшынэу шъолъырхэм пшъэрылъ къафишIыгъ Владимир Устиновым.

«Дзэ-патриот пIуныгъэр лъэгэпIакIэм тещэгъэн фае, мыщкIэ хэти теурыкIуагъэ къызхгъафэ хъущтэп. Щысэ гъэнэфагъэхэм атетэу къыткIэхъухьэхэрэр тпIунхэ, я Родинэ фэшъыпкъэхэу, якъэралыгъо ифедэхэм адиштэу зекIонхэм фэгъэсэгъэнхэ фае», — къыхигъэ-щыгъ Владимир Устиновым.

Къэралыгъом ипащэ пшъэрылъ къызэ-рэфишIыгъэм тетэу УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIо Къыблэм ишъолъыр-хэм пIэлъэ кIэкIым къыкIоцI ныбжьыкIэ политикэм ипхырыщынкIэ пшъэдэкIыжь зыхьыщт къулыкъу гъэнэфагъэхэр ащызэ-хащэнхэ зэрэфаер агу къыгъэкIыжьыгъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: Адыгэ Респуб-ликэм ныбжьыкIэ IофхэмкIэ и Комитет 2022-рэ илъэсым чъэпыогъум зэха-щэгъагъ къэралыгъо ныбжьыкIэ политикэр республикэм нахь шIогъэ ин хэлъэу щыпхырыщыгъэным пае.

Владимир Устиновым анахьэу анаIэ зытыраригъэдзагъэхэм ащыщ шъолъыр-хэм япащэхэм амал зэриIэкIэ ДОСААФ-м иструктурэхэм IэпыIэгъу аратыныр. Джащ фэдэу гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ организациехэмрэ дзэ комиссариатхэмрэ язэдэлэжьэныгъэ агъэлъэшын фае джыри дзэ къулыкъум дамыщыгъэхэр икъоу гъэунэфыгъэнхэм ыкIи егъэджэн Iофым ахэр нахь хэщэгъэнхэм апае.

Дзэ къулыкъум фэгъэхьазырыгъэнхэмкIэ ыкIи ныбжьыкIэхэр я Хэгъэгу фэшъып-къэхэу пIугъэнхэмкIэ Адыгеим иеджапIэ-хэм ыкIи иучреждениехэм Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр ащызэшIуахых. ЕджапIэ-хэм ачIэсхэмрэ студентхэмрэ илъэс къэс дзэ къулыкъум епхыгъэ егъэджэнхэр афызэхащэх. ДОСААФ-м и Гупчэу республикэм итым ныбжьыкIэхэр сэнэхьат зэфэшъхьафхэм щафагъасэх, техническэ сэнэхьатхэри аIэ къырагъа-хьэх, лIыхъужъныгъэм идесэхэр агъэ-цакIэх, ветеранхэм зэIукIэгъухэр адашIых, заор зыщыкIогъэ чIыпIэхэм защагъэ-гъуазэ.

Джащ фэдэу республикэм пIуныгъэ мэхьанэ зиIэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр илъэс къэс щызэхащэх. Ахэр зыфэгъэ-хьыгъэхэр кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьы-кIэхэмрэ я Хэгъэгу шIу алъэгъоу щытынхэр ары. Урысые дзэ-патриот общественнэ движениеу «Юнармия» зыфиIорэм иреспубликэ къутамэу зэхащагъэм Адыгеим имуниципалитет пстэуми отделениехэр щариIэх. Нэбгырэ 5000-м ехъу юнармейскэ отрядхэм ахэт.

Гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ органи-зациехэу республикэм итхэм патриот пIуныгъэр нахь ащыгъэлъэшыгъэным пае ныбжьыкIэ гупчэу «Адыгеим иныбжьыкIэхэр» зыфиIорэм IофшIэн гъэнэфагъэ зэшIуехы. Илъэс къэс гуфа-кIохэр къыхэлажьэхэзэ а лъэныкъом тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьэбзэ 320-м ехъу Адыгэ Республикэм щызэхащэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу