Илъэс 15 гъогу

Адыгэ къашъомкIэ художественнэ купэу «Синдикэр» зызэхащагъэр илъэс 15 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние непэ щыкIуагъ.

Пчыхьэзэхахьэм ипэублэм культурэм гъэхъагъэу щишIыгъэхэм апае къэшъокIо купэу «Синдикэм» изэхэщакIоу, АР-м изаслуженнэ артисткэу, Чэчэн Рес-публикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Едыдж Викторие Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къыфигъэ-шъошэгъэ рэзэныгъэ тхылъыр ритыжьыгъ АР-м культурэмкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу О. В. Гавшинам.

КъэшъокIо купым ихэбзэшIухэр лъагъэкIотэнхэу, творческэ гъэхъагъэхэр ашIынхэу ар къафэлъэIуагъ.

ГущыIэ фабэхэмкIэ зимэфэкIхэм закъыфигъэзагъ Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет ипащэу Джарымэкъо Азмэт ыкIи къэлэ администрацием ыцIэ-кIэ купым къыфэгушIуагъ, Щытхъу тхы-лъэу къыфигъэшъошагъэри аритыжьыгъ.

Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим» ипроектхэм мы купыр чанэу зэрахэлажьэрэм фэшI къыфигъэшъошэгъэ рэзэныгъэ тхылъыр «Синдикэм» ипащэ ритыжьыгъ тематическэ къэтынхэмкIэ отделым ипащэу Къуижъ Аминэт.

«Синдикэм» «Кавказ модерн» зыфиIорэ шапхъэм диштэу хореог-рафическэ композициехэр ыгъэуцугъэх. «Ислъамый», «ЗэфакIу», «Убых къа-шъор», «Щэщэн», «Удж хъурай» ыкIи нэмыкI къэшъо дахэхэр «Синдикэм» пчэгум къыщигъэлъэгъуагъэх. Къашъо пэпчъ театральнэ къэгъэлъэгъоным фэдэу, гъэшIэгъонэу, цIыфхэм ащы-мыгъупшэжьынэу ыгъэпсыгъ. Ахэм адыгэ шэн-хабзэхэм яфэмэ-бжьымэ игъэкIо-тыгъэу ащыпхырыщыгъ.

«Синдикэм» ихудожественнэ пащэу Едыдж Викторие лъэпкъ зэфэшъхьафхэм ямэкъамэхэу, яшъуашэхэм ятхыпхъэ ямышIыкIэхэу, зыми фэмыдэ къашъохэу зэхигъэхьагъэхэм щытхъу къалэжьыгъ.

Адыгеим иартист цIэрыIохэу Дзыбэ Мыхьамэт, Быщтэкъо Азэмат, Эльдэрэ Айдэмыр, Еутых Вячеслав, Дер Абир мэфэкIым хэлэжьагъэх. Ахэм яорэдхэм пчыхьэзэхахьэр къагъэбаигъ, къагъэдэ-хагъ.

Бастэ Асиет зихудожественнэ пащэу «Ащэмэзым» ижъырэ адыгэ орэдхэр ыгъэжъынчыгъэх.

Шэуджэн Рустам зипэщэ ансамблэу «Бэгъэуджым» музыкальнэ Iэмэ-псымэхэмкIэ лъэпкъ орэдышъохэр дахэу къыригъэIуагъэх, шыкIэпщынэм ибзэпсхэр агъэбзэрабзэу, узыIэпищэу къэгъэлъэ-гъоныр къыгъэдэхагъ.

— Адыгэ лъэпкъым ишъуашэрэ икъа-шъорэ дахэх, — игупшысэхэм тащи-гъэгъозагъ концертым къэкIогъэ Уджыхъу Маринэ, — «Синдикэм» икъашъохэр зыми фэмыдэу зэрэгъэпсыгъэр сыгу рехьы. Гухахъо хэзгъотагъ непэрэ пчыхьэзэхахьэм.

КъэшъуакIомэ яшъошакIэхэм къаще-гъэжьагъэу якъэшъуакIэ нэсэу пчыхьэ-зэхахьэр шъошэ лъагэм итэу агъэ-хьазырыгъ.

ЛЪЭПШЪЫКЪО Фатим.
Сурэтхэр: «Синдикэм» ихъарзынэщ.