Зичэзыу зэIукIэгъухэр яIэщтых

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын зэрылъ зэнэкъокъум къыдыхэлъытэгъэ зичэзыу ешIэгъухэр мы зыгъэп-сэфыгъо мафэхэм щыIэщтых.

Ахэм ащыщэу зыр, лъэныкъохэр зэрэзэзэгъыгъэхэм къыхэкIэу, мы мафэхэм щыIагъ. Поселкэу Тульскэм щызэдешIагъэх «Уро-жай» ыкIи «Мыекъуапэ» зыфиIорэ командэхэр. Бысымхэм текIоны-гъэр къыдахыгъ, пчъагъэр – 4:3.

Адрэ ешIэгъухэр Iоныгъом и 16 – 17-м рагъэкIокIыщтых. «Чэчэнаир» — «АГУ-м», «Сири-усыр» — «Кощхьаблэм», «Тэхъутэ-мыкъуаер» «Адыгэкъалэ» аIу-кIэщтых.