ЗекIохэм ямэшIоку Адыгеими къынэсыщт

Iахьзэхэлъ обществэ шъхьэихыгъэу «Урысыем имэшIоку гъогухэр» зыфиIорэр къушъхьэхэмрэ Iэзэгъупс чIыпIэхэмрэ якIущт гъогукIэм икъыхэхын ыуж ит.

ШэкIогъум зекIохэм ямэшIоку Адыгеим къыдахьэзэ ышIыщт. Чэщищрэ мэфитIурэ ар гъогу тетыщт. МэшIокум игъогу: Ростов-на-Дону – Краснодар — ТIуапсэ – Хьаджэхъу — Краснодар — Ростов-на-Дону.

— Тиреспубликэ ичIыпIэ дахэхэр зэзыгъэлъэгъу зышIоигъо зекIохэм япчъагъэ хэхъо зэпыт. Проектэу «Путешествуй с РЖД» зыфиIорэм тызэрэхэлэжьэщтым фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм тапэкIэ тыкIэтхэгъагъ. «Кавказым иналмэс-налкъут» зыфи-Iорэ мэшIокум имаршрут Адыгейри хагъэхьагъ. РЖД-м ипроектыкIэу «Региональные туристические поезда выходного дня» зыфиIорэм тирес-публикэ хэлажьэ», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Зэхагъэуцогъэ программэм диштэу мэфитIум къыкIоцI зекIохэм Адыгеир арагъэлъэгъущт, лъэпкъ хабзэхэм нэIуасэ афашIыщтых, лъэпкъ шхыныгъохэр апагъохыщтых.

ЗекIохэм Лэгъо-Накъэ, Рыфабгъо ипсыкъефэххэр, Кавказ биосфернэ заповедникыр зэрагъэлъэгъун, Хьаджэхъу итIуакIэ, Мыекъопэ пивэшI заводым, Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей ащыIэнхэ, псыфабэхэр къызыщыкIэчъырэ чIыпIэхэм защагъэпсэфын, адыгэ шхыныгъохэм ахэIэнхэ, мэшIокум исхэу сурэт зытырарагъэхын алъэкIыщт.

Мафэм зекIохэм экскурсиехэр афызэхащэщтых, пчыхьэрэ ыкIи чэщрэ вагон зэтегъэпсыхьагъэм зыщагъэп-сэфыщт. 2023-рэ илъэсым шэкIогъум и 3-м, и 17-м, тыгъэгъазэм и 1-м, и 15-м, 2024-рэ илъэсым мэзаем и 23-м, гъэтхапэм и 8-м мэшIокур зекIонэу ра-хъухьэ. Билетхэр шIэхэу ащэхэу аублэщт.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, проектыкIэр зекIохэм агу рихьыщт. Тхьаумэфэ мафэхэм ахэм дэгъоу загъэпсэфынэу, республикэм ехьылIэгъэ къэбар гъэшIэгъоныбэ къызIэкIагъэхьанэу, Кавказым ис лъэпкъхэр хьакIэхэм нэгуихыгъэу зэрапэгъокIхэрэр зэра-гъэшIэнэу амал яIэщт.