ГъэхъэгъэшIухэмкIэ пэгъокIыгъэх

Мэзым иIофышIэхэм я Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм къадыхэлъытагъэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Картонтарэм» щыIагъ.

Сурэтыр: А. Гусев.

Нафэу зэрэщытымкIэ, Урысы-ем и Къыблэ ицеллюлоз-тхылъы-пIэшI отраслэ анахь гъэхъэгъэ-шхо щызышIыгъэхэм ар ащыщ.

Предприятием иIофышIэхэмрэ ахэм яунагъохэмрэ апае фирмэм иIэшъхьэтетхэм чIыпIэ стадионым концерт программэ гъэшIэгъон щызэхащэгъагъ ыкIи яIофышIэ анахь дэгъухэм щафэгушIуагъэх.

Мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Шэу-джэн Заур, «Картонтарэм» ипащэу Сергей Погодиныр, предприятием иветеранхэр ыкIи непэ ащ Iоф щызышIэхэрэр.

Предприятием пэщэныгъэ дызезыхьэ-хэрэмрэ Iоф щызышIэхэрэмрэ къафэ-гушIозэ Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэ-хигъэщыгъэмкIэ, республикэм ипромыш-леннэ IофшIэпIэ шъхьаIэхэм ар зыкIэ ащыщ, социальнэ лъэныкъомкIи Iофтхьэб-забэ гъэхъагъэ хэлъэу мыщ щызэшIуахы.

«Шъо ренэу гъэхъэгъэ инхэм зафыте-шъогъэпсыхьэ, къулайныгъэ шъухэлъэу IофшIэкIакIэм иамалхэр шъогъэфедэх. Сыд фэдэ къиныгъохэм шъуяутэлIагъэми, зэрифэшъуашэу ахэр зэшIошъохых ыкIи нахь шъупсыхьагъэу гъэхъэгъакIэхэм шъуафэкIо», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Адыгеим ихэхъоныгъэ «Картонтарэм» иIахьышIу хешIыхьэ. Предприятием республикэм иэкономикэ зыкъыIэтыным чанэу хэлажьэ, социальнэ пшъэрылъхэр зэшIуе-хых, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим ищынэгъон-чъагъэ иIофыгъохэм ренэу ынаIэ атыре-гъэты.

Республикэм и ЛIышъхьэ фирмэм ипащэхэм ыкIи Сергей Погодиным зэра-фэразэр къыIуагъ культурэм, гъэсэны-гъэм, общественнэ организациехэм ренэу IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэм апае. Лъэпкъ къашъомкIэ къэралыгъо ансамблэу «Налмэсми» ренэу яшIуагъэ рагъэкIы.

Къэзэрэугъоигъэхэм шIуфэс гущыIэкIэ закъыфагъэзагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ «Картонтарэм» ипащэу Сергей Погодинымрэ.

Предприятием иIофышIэ анахь дэгъухэм аратыжьыгъэх Адыгеим и ЛIышъхьэрэ АР-м и Къэра-лыгъо Совет – Хасэмрэ ярэзэныгъэ тхылъхэр, ахъщэ шIухьафтынхэр.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: «Картонтарэр» 1965-рэ илъэсым зэхащэгъагъ. 2007-рэ илъэсым къыщыублагъэу «СТФ групп» хэхьэрэ предприятиехэм якуп хэт. Производствэм игъэкIэжьын ренэу заводым щэкIо. 2021-рэ илъэсым комбинатым картон ыкIи тхылъыпIэ тонн мин 84-м ехъу къыдигъэкIыгъ. Пред-приятием игухэлъхэм ащыщ произ-водствэм нахь зегъэушъомбгъугъэныр ыкIи илъэсым къыкIоцI продукцие тонн мин 300-м нэс къыдигъэкIыныр.
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу