Бзылъфыгъэ чанхэм яшIушIагъ

Адыгэ Республикэм ибзылъфыгъэхэм я Союз икъутамэу Шэуджэн районым щыIэр зызэхащагъэр шIэхэу илъэс 30 хъущт. Ащ ипащэу КIое Лидэ Мыхьамэт ыпхъумрэ игуадзэу ЛIышэ Хъарет Хьамедэ ыпхъумрэ яIофшIэн цIыфхэм шIуагъэ къафихьэу зэхащэ. Гъэхъагъэу ашIыгъэр макIэп ыкIи гъэшIэгъоных.

— Проектэу тыздэлажьэхэрэм ягъэпсынрэ ягъэцэкIэнрэ тадэмышъхьахэу, цIыфэу къытэуа­лIэхэрэм IэпыIэгъу тафэхъоу ыкIи къытфэразэхэу илъэсхэр текIыгъэх, — еIо Лидэ. — Ахэм ащыщ «Унагъор дгъэпытэмэ хэгъэгур тэгъэпытэ» зыфиIорэ зэнэкъокъоу Урысыем щызэхащэгъагъэм тызэрэхэлэжьагъэр. Зэнэкъокъум икIэух-зэфэхьысыжь зыщашIыгъэ семинарыр тирайон щырагъэкIокIыгъагъ, апэрэ чIыпIэр къытфагъэшъошэгъагъ. Нэужым Адыгеим илIыкIохэу ЛIышэ Хъаретрэ республикэм ибзылъфыгъэхэм я Союз ипэщагъэу Светлана Дорошенкэмрэ Москва рагъэ­благъэхи, Щытхъум имедаль къащаратыгъагъ.

Ащ изакъоп, яIофшIакIэ, цIыфхэм IэпыIэгъу зэрафэхъу­хэрэм апае бзылъфыгъэхэм я Союз икъутамэ иIофышIэхэр бэрэ къахагъэщых. БэмышIэу республикэ зэнэкъокъоу «Унагъор анахь мэхьанэ зиIэ баиныгъ» зыфиIорэм хэлажьэхи, районымкIэ апэрэ чIыпIэр къы­дахыгъ. Щытхъу тхылъ къафагъэшъошагъ.

ЦIыфхэм IэпыIэгъу афэхъунхэр япшъэрылъ шъхьаIэу алъы­тэзэ, яшIуагъэ зэрагъэкIэу рай­оным исыр макIэп. Iофтхьабзэу зэхащэхэрэм районымкIэ тыхэм я Союз хэтхэри къыхагъэлажьэх.

Темэ гъэшIэгъонэу тым унагъом уасэу щыриIэм, сабыйхэм япIункIэ ишIуагъэ къызэригъа­кIорэм афэгъэхьыгъэм илъэс пчъагъэрэ дэлэжьагъэх.
Союзым зыкъыфагъазэ

Республикэм ибзылъфыгъэ­хэм я Союз икъутамэ районым зэрэщылажьэрэр цIыфхэм дэгъоу ашIэ, гумэкIыгъо зиIэхэм ащ зыкъыфагъазэ. КъызщекIолIэщтхэ мафэр гъэнэфагъэ, мазэм зэ ахэм заIуагъакIэ.

ТызэдэгущыIэзэ агу къэкIы­жьыгъэр бэ. КъафэкIогъагъ бзылъ­фыгъэ ныбжьыкIэу сабый сымаджэхэр иIэхэу, ахэр ифэшъуашэм тетэу зезыхьанхэ зимыамалыр. Ащ итхьаусыхэ тхылъ Къэралыгъо Думэм идепутат фагъэхьыгъ, къэзыушыхьатырэ тхыгъэр рагъэгъусагъ, Iофыр зытетыр фаIотагъ. Ным IэпыIэгъу фэхъущт оборудованиер бэ тырамыгъашIэу къыфащэфыгъ.

Къутырым щыпсэурэ бзылъфыгъэу, Хэгъэгу зэошхом игъом тылым Iоф щишIагъэу, къиныбэ зылъэгъугъэм пае къатхыгъагъ лъэIу тхылъ, ащ «Районым ицIыф гъэшIуагъ» зыфиIорэ цIэр къыфагъэшъошэнэу къыщыкIэлъэIущтыгъэх. ЯлъэIу афагъэцэкIагъ.

КIэлэ сымаджэу иIэр хэбзэнчъэу дзэ къулыкъум зэрэдащыгъэр къафэзыIотэгъэ бзылъфыгъэми яшIуагъэ рагъэкIыгъ. Къулыкъу зыщихьырэ частым, «Комитет солдатских матерей России» зыфиIорэ организацием афэтхагъэх. Охътабэ тырамыгъашIэу кIалэр къатIупщы­жьыгъагъ.

IофшIэным иветеранэу, илъэс 90-рэ къэзыгъэшIэгъэ бзылъфыгъэу къутырым щыпсэурэм ыдэжь кIохи кIэупчIагъэх, шIухьафтынхэр фашIыгъэх. НэмыкI бзылъфыгъэу сабыибл зыпIугъэм икъэбар зашIэм, медалэу «Материнская слава» зыфиIорэр къыратыным пае итхылъхэр агъэхьазырхи, ари къадэхъугъ.

Владимир Путиным «изэдэгущыIэгъу занкIэхэм» ащыщ Хьатыгъужъыкъуае щыпсэурэ бзылъфыгъэу зикIэлэцIыкIу ынэхэр узырэр хагъэлажьи, Москва рагъэблагъи къыщеIэзагъэх. Ынэхэм алъэгъоу къыгъэзэжьи, юристэу еджагъ.

IэпыIэгъум ишIуагъ

Ежьхэм ягукъэкIыкIэ зэшIуа­хыгъэ Iофыгъохэри щыIэх. ГущыIэм пае, район гупчэм редак­циер зычIэт унэу дэтыр зэрэжъы дэдэм пае гъэкIэжьыгъэн фаеу зэхъум, ЛIышэ Хъарет къоджэ­дэсхэм ацIэкIэ хабзэм иIофышIэхэм зафигъэзэ­гъагъ. Сомэ миллиони 8 гъэцэкIэжьын-гъэ­кIэжьын IофшIэнхэм апэIуагъэ­хьанэу къафатIупщи, унэр дэ­гъоу зэтырагъэ­псыхьажьыгъ.

Джащ фэдэу Украинэм ащэгъэ дзэкIолIхэм япсауныгъэкIэ ишIуагъэ къэкIощтэу зызэхахым, гуфакIохэр яIэпыIэгъоу къыпцIэ ящик пчъагъэ къаугъойи, ахэм афарагъэщэгъагъ.
Бзылъфыгъэхэм ярайон Союз Iоф щызышIэхэрэ нэбгыритIум ащыгъупшэхэрэп пенсием кIогъэ лэжьэкIо дэгъухэр, сабыибэ зы­пIурэ унагъохэр, IофышIэ пэрытхэр, нэмыкIхэри. Ахэр къызщыхъугъэ мафэхэм, мэфэкIхэм атефэу афэгушIох, шIухьафтынхэр афашIых, заIуагъакIэ. ЦIыфхэмкIэ ар гуапэ мэхъу.

Районым къыщырахьыжьэрэ Iофтхьабзэхэм зэкIэми ахэла­жьэх, ежьхэми зэхащэхэу мэхъух. «55 добрых дел» аIуи, цIыфхэм къызяджэхэм, кIэлэ ибэхэу интернатым щеджагъэхэу хабзэм унэ къызэритыгъэхэм апае щыгъынхэр, шхынхэр, хьакъу-шыкъухэр, нэмыкIыби къаугъойи афащэгъагъэх.
Бзылъфыгъэмрэ унагъомрэ

Общественнэ организациеу районым итхэм зэкIэми зэпхыныгъэ адыряI, Iоф зэдашIэ, зэдэIэпыIэжьых.

Сыд фэдэ лъэныкъокIэ уяуп­чIыгъэми, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыфэдэр къыпфаIотэнэу хьазырых.

Районым ибзылъфыгъэхэм я Союз ипащэ игуадзэу ЛIышэ Хъарет тизэдэгущыIэгъу ыкIэм къытиIуагъ:

— Ренэу тынаIэ зытедгъэтырэр унагъор ары. Пстэуми апэу бзылъфыгъэм идэхагъэрэ иIушыгъэрэ къызэрэдгъэлъэгъощтым тыпылъ. Бзылъфыгъэ чанхэр район, республикэ зэнэкъокъу­хэм ахэтэгъэлажьэх, ядахэ тэIо. Джащ пай Союзым ичIыпIэ къу­та­мэхэр зыкIызэхэтщагъэхэр. Ахэм ахэтхэр зыхэмылэжьэрэ общественнэ Iофыгъо районым щызэхащэрэп, тэри ахэм тафэраз.

Бзылъфыгъэхэм я Союз ирайон къутамэ щылажьэхэрэр зэрэчанхэм фэдэу зэрэIэпкIэ- лъапкIэхэри, зэрэнэгушIохэри, къафакIохэрэм цIыфыгъэкIэ зэрапэгъокIыхэрэри къыхэбгъэ­щынхэу щыт. Зэхащэрэ Iоф­тхьабзэхэр зэрэкIуагъэхэр, ахэр зыфэгъэхьыгъагъэхэр сурэтэу ащатырахыгъэхэр, къыщыгущыIагъэхэр зэкIэ зыщызэгъэуIугъэ папкэхэр ябгъотылIэщтых.

Непи уахътэм диштэу ахэр мэлажьэх. Обществэм игъэпсын екIолIэкIэ-шIыкIэхэр кIэу къыфагъотыхэзэ ыкIи рахьылIэхэзэ, яшIушIэ Iахь халъхьэ.

Шъаукъо Аслъангуащ.