КIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ икъэухъумэн фэгъэхьыгъ

Лъэтемыт кIэлэцIыкIу хирургиемкIэ ыкIи травматологиемкIэ джырэ Iэзэгъу шIыкIэу щыIэхэм защытегущыIэгъэхэ шIэныгъэ-гъэсэныгъэ еджапIэм иIофшIэн Iоныгъом и 14 — 15-м Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ универ-ситетым щызэхащагъ.

Iофтхьабзэр очнэ-пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу кIуагъэ. Дунэе общественнэ организациеу «Врачхэм я Хасэ» иIофшIэн къыдыхэлъытагъэу ар зэхащагъ. Медицинэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, аужырэ шапхъэхэм врач ныбжьыкIэхэр, студентхэр нэIуасэ афашIынхэр ары пшъэрылъ шъхьаIэу зэхэщакIохэм зыфагъэуцужьыгъэр.

Iофтхьабзэм онлайн шIыкIэм тетэу къыхэлэжьагъ лъэтемыт кIэлэцIыкIу хирургиемкIэ ыкIи травматологиемкIэ научнэ-ушэтын институтым ыкIи лъэпкъ медицинэ палатэм япрезидентэу, профессорэу Леонид Рошаль. Джащ фэдэу къырагъэблэгъагъэх Адыгеим псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ими-нистрэу Мэрэтыкъо Рустем, кIэлэцIыкIу нейрохирургиемкIэ Урысые обществэм ипрезидентэу, медицинэ шIэныгъэхэмкIэ докторэу Жанна Семеновар, Урысыем изаслуженнэ врачэу Толиб Ахадовыр, Адыгэ Республикэ кIэлэцIыкIу клиническэ сымэджэщым хирургиемкIэ иотдел ипащэу, кIэлэцIыкIу онкологэу, штатым хэмыт кIэлэцIыкIу хирургэу Гумэ Ахьмэд.

Программэм къыдыхэлъытагъэу Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм яшIэ-ныгъэхэм ахагъэхъуагъ. Шъобжьышхо зиIэ кIэлэцIыкIухэм ягъэхъужьын фэгъэхьыгъэу Iофыгъуабэ къаIэтыгъ.

Ащ нэмыкIэу еджапIэм хэлажьэхэрэм опытэу аIэкIэлъымкIэ зэхъожьынхэ, хирургие IэзэнымкIэ лъэныкъуакIэу щыIэхэм нэIуасэ афэхъунхэ амал яIагъ.

Лъэтемыт кIэлэцIыкIу хирургиемкIэ ыкIи травматологиемкIэ шIэныгъэ-гъэсэныгъэ еджапIэм иIофшIэн фэгъэ-хьыгъэ игъэкIотыгъэ тхыгъэ тигъэзет къыхиутыщт.

ДЕЛЭКЪО Анет.