Зыныбжь хэкIотагъэхэм афызэхащагъ

Республикэ Спартакиадэу «Будь здоров!» зыфиIорэр стадионэу «Зэкъошныгъэм» мы мафэхэм къыщызэIуахыгъ.

Ащ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэха-хьэм къыщы-гущыIагъэх ыкIи хэлажьэхэрэм шIуфэс гущыIэ-хэмкIэ закъыфагъэзагъ Iоф-тхьабзэм изэхэщакIохэм – Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ, АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет, общественнэ органи-зациеу «Урысыем ипенсионерхэм я Союз» зыфиIорэм и Адыгэ шъолъыр къутамэ ялIыкIохэм.

— Лъэпкъ проектэу «Демог-рафием» къыдыхэлъытэгъэ шъо-лъыр программэу «Тинахьыжъхэр» зыфиIорэм ипшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ мы республикэ Спартакиадэм амалышIухэр къеты. Зыныбжь хэкIотагъэхэм япсауныгъэ агъэпытэным, тицIыф-хэм ягъашIэ нахь кIыхьэ хъуным Iофтхьабзэр фэIорышIэ. Спартакиадэр шэпхэшIухэм адиштэу зэрэрагъэкIокIыщтым сицыхьэ телъ, — къыIуагъ Адыгэ Респуб-ликэм IофшIэнымкIэ ыкIи соци-альнэ хэхъоныгъэмкIэ и Минис-терствэ ипащэу Мырзэ Джанбэч.

Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэр дартсымкIэ, есынымкIэ, волей-болымкIэ, теннис цIыкIумкIэ, шахматхэмкIэ зэнэкъокъугъэх. Муниципальнэ образованиехэм якоманди 9 атлетикэ псынкIэмкIэ, футбол цIыкIумкIэ, щэрыонымкIэ, нэмыкI спорт лъэпкъхэмкIэ непэ зэнэкъокъущтых. Спартакиадэм хэлэжьэрэ хъулъфыгъэхэм аныбжь илъэс 60-м, бзылъфыгъэхэм – илъэс 55-м ашIокIы.

Нэужым Iофтхьабзэм изэфэ-хьысыжьхэр ашIыщтых, текIоны-гъэр къыдэзыхыгъэхэр, анахь чанэу зыкъэзыгъэлъэгъуагъэхэр къыхагъэщыщтых, къалэжьыгъэ тынхэр аратыжьыщтых.