Дахъо гъэхъунэм щыжъотыщт

Адыгэ къуаем ишъолъыр фестиваль республикэм Iоныгъом и 16 – 17-м щызэхащэщт.

Урысыем изекIо бренди 100-м адыгэ къуаер ахагъэхьагъэу щыт. Мыщ фэдэ мэфэкIым ипшъэрылъ шъхьаIэу зэхэщакIохэм къыха-гъэщырэр зекIоным зегъэу-шъомбгъугъэныр, хьакIэхэм Адыгеир ашIогъэшIэгъон шIыгъэныр ары. Мы мурадыр джырэ уахътэм ехъулIэу къадэхъугъэу пIон плъэкIыщт. Илъэс 11 хъу-гъэу зэхащэрэ мэфэкIым цIыфы-бэ еугъои, илъэс къэс ахэм ахэхъо. Мыгъэрэр я 12-у хъущт.
Адыгеим ирайон пстэуми къарыкIыгъэ къоешIхэр, унэе мэкъумэщ хъызмэтшIапIэ зиIэхэр, Iэпэщысэхэм яшIын пылъхэр, культурэм иIофышIэхэр, зекIохэр фестивалым къекIолIэщтых.
КъоешIэу Къэрэхъу Аминэт илъэс къэс мы Iофтхьабзэм хэлажьэ, къуае щырехы. Мыгъи кIощт. ИпщэрыхьакIэ къэгъэ-лъэгъон къодыеу щымытэу, десэ хахынэуи гъэп-сыгъэщт. «КъоешIхэм якъоеихын ишъэф-хэр» зыфиIорэ егъэ-джэным хэлэжьэщт, иIэпэIэсэныгъэ къы-щигъэлъэгъощт, упчIэу къэтэджыхэрэм игъэ-кIотыгъэ джэуапхэр къаритыжьыщт.
— Тилъэпкъ ишэн-хабзэхэр къэухъумэ-гъэнхэм, ахэр тиныб-жьыкIэхэм алъыгъэ-Iэсыгъэнхэм тынаIэ тет. АщкIэ мы фести-валым изэхэщэн мэхьа-нэшхо иIэу сэлъытэ. Къоеихыным ишъэфхэр къыткIэхъухьэрэ лIэуж-хэм ядгъэшIэныр, адыгэ къуаем иIэшIугъэ тихьакIэхэм ядгъэуп-лъэкIуныр пшъэрылъ шъхьаIэх,  — къыIуагъ Къэрэхъу Аминэт.
Къоеихыным икъэгъэлъэгъон имызакъоу, ащ ишхынкIи зэнэ-къокъу зэхащэщт. Мы гъомы-лапхъэр зикIасэхэм заушэтын амал яIэщт, мэфэкIыр гъэшIэгъон къэзышIыщтхэм ар зэу ащыщ.
Iофтхьабзэу зэхащэщтхэр зы-фэдэхэр тигъэзет ия 7-рэ нэкIуб-гъо ит.
ЛЪЭПШЪЫКЪО Фатим.