Адыгеим и ЛIышъхьэ афэгушIуагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат непэ зэIукIэгъу адыриIагъ зэнэкъокъоу «Лидеры России» зыфиIорэм хэлэжьагъэхэу шъолъыр чэзыур гъэхъагъэ хэлъэу зэпызычыгъэхэм. Iофтхьабзэр МКъТУ-м щыкIуагъ.

Проектэу «ГосСтарт.Диалог» зыфиIорэм къыхиубытэу кIогъэ Iофтхьабзэр зыфытегъэпсыхьэгъагъэр студентхэр ыкIи ныбжьыкIэхэр къэралыгъо, муниципальнэ къулыкъум нэIуасэ фэшIыгъэнхэр ары. Хабзэм икъулыкъухэм яIэшъхьэтетхэр ыкIи чIыпIэхэм япащэхэр зэдыхэлажьэхэзэ ащ фэдэ зэIукIэгъухэм ялъэхъан Iофыгъуабэмэ язэшIохын епхыгъэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр рахъухьэх.

ЗэIукIэгъум джащ фэдэу хэлэжьагъэх АР-м псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэу Мэ-рэтыкъо Рустем, АР-м эконо-микэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи са-тыумкIэ иминистрэу Шэуджэн Заур, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэ-ныгъэмрэкIэ иминистрэ ипшъэ-рылъхэр зыгъэцакIэу Евгений Лебедевыр, АР-м ныбжьыкIэ IофхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Максим Галушкиныр, МКъТУ-м иректорэу Къуижъ Саидэ, Мыекъопэ къэралыгъо технологи-ческэ университетым исту-дентхэр. Видеозэпхыныгъэм тетэу кIогъэ дискуссием хэлэжьагъэх республикэм иапшъэрэ еджапIэхэм ыкIи игурыт сэнэхьат гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ учреждениехэм ястудентхэр.

ЗэIукIэгъур къызэIуихызэ Адыгеим и ЛIышъхьэ зэнэкъокъоу «Лидеры России» зыфиIорэм ишъолъыр чэзыу хэлэжьагъэ-хэм афэгушIуагъ гъэхъэгъэ ин зэрашIы-гъэм пае ыкIи къыхигъэщыгъ ахэр зэнэкъокъушхом пхырыкIыхи яIэпэIэсэныгъэ, якъулаиныгъэ къагъэлъэгъон, зэхэтхэу Iоф дэгъоу зэдашIэн ыкIи кIэухышIухэм къафэкIон зэралъэкIырэр. Республикэм ыкIи хэгъэгум къарыкIощтымкIэ пшъэдэкIыжь аплIэIу ралъхьаным зэрэфэхьазырхэри ахэм къагъэлъэгъуагъ.

«Президентэу Владимир Путиным къызэрэхигъэщыгъэу, зэнэкъокъоу «Лидеры России» зыфиIорэм ишIуагъэ къэкIо пэщэныгъэ зехьэгъэнымкIэ къулаиныгъэ зыхэлъхэр къыхэгъэщыгъэнхэмкIэ, анахь дэгъухэм IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ, яIэпэIэсэныгъэ къызщагъэлъэгъон алъэкIыщт Iоф фэгъэзэгъэнхэмкIэ. Хэгъэгум ихэхъоныгъэкIэ джащ фэдэу сэнаущыгъэ зыхэлъ цIыфхэм мэхьанэшхо зэряIэр, къэралыгъо къулыкъум ыкIи нэмыкI лъэныкъохэм шIуагъэ хэлъэу пэщэныгъэ ащызэрахьан зэралъэкIыщтыр нафэ къэхъугъ. Президент платформэу «Урысыер амалхэм яхэгъэгу» зыфиIорэм Iофэу ыгъэцакIэрэр джары зыфэкIожьырэр, проектхэу ащ къахилъхьэхэрэр зыфытегъэпсыхьагъэхэр цIыфхэм яIэпэIэсэныгъэ, ясэнаущыгъэ щыIэныгъэм къыщызфагъэфедэным иамал ятыгъэныр ары», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат джащ фэдэу агу къыгъэкIыжьыгъэх зэнэкъокъоу «Лидеры России» ичэзыуиплIэу блэкIыгъэхэм икIэуххэм къызэрагъэлъэгъуагъэм те-гъэпсыхьагъэу лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ: къэралыгъо Iофхэм ягъэзекIонкIэ, гъэсэныгъэмкIэ, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ, финансхэмкIэ, бизне-сымкIэ пэщэ IэнатIэхэм аIуагъэхьагъэхэу текIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэр.

Республикэм и ЛIышъхьэ джащ фэдэу къыхигъэщыгъэх пшъэрылъхэу республикэм пэщэныгъэ дызезыхьэрэ купым зэшIуихыхэрэр, тапэкIэ пэщэныгъэ IэнатIэхэр зыIыгъыщтхэм зэшIуахын фаеу хъущтхэри. Ахэм зыкIэ ащыщ бизнесымкIэ ыкIи инвестициехэмкIэ амалышIухэр къыхэгъэщыгъэнхэм япхыгъэ IофшIэныр лъыгъэкIотэгъэныр, экономикэмрэ зекIонымрэкIэ проект шъхьаIэхэр пхырыщыгъэнхэр, чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр, цIыфхэм ящыIакIэ нахь зыкъегъэIэтыгъэныр.

Дискуссием ихэушъхьафыкIыгъэ лъэныкъохэм зыкIэ ащыщыгъ кадрэхэр пIугъэнхэм ыкIи къэгъэнэжьыгъэнхэм япхыгъэ Iофыгъор. Проектэу «Лидеры России» зыфиIорэм иреспубликэ чэзыу фэхъугъэ кIэуххэм атетэу зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм Iофыгъо зэфэшъхьафхэм зэшIохыкIэ амалэу афалъэгъухэрэр къагъэхьазырыгъэх ыкIи ахэм ащагъэ-гъозагъэх. Шъолъыр чэзыум щытекIогъэ нэбгыриблымэ: Алексей Белый, Артем Журавель, Александр Саферовым, Владимир Ткаченкэм, КIэныбэ Бэллэ, Александр Цимбал ыкIи Сергей Куреневым Iофтхьабзэхэм яшъыпкъэу Iоф адашIагъ.

Проект купым кадрэхэм алъэныкъокIэ Iофхэм язытет зэхифыгъ, Iоф щашIэнымкIэ ыкIи щыпсэунхэмкIэ Адыгеир нахь узфэзыщэрэ чIыпIэ хъуным пае игъоу алъэгъурэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр рихъухьагъэх.

Ащ нэужым мы зэIукIэгъум хэлажьэхэрэр къахалъхьэгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх. Дискуссием икIэуххэм адиштэу республикэм и ЛIышъхьэ отраслэ зэфэшъхьафхэм япащэхэм пшъэрылъ афишIыгъ купым игъоу ылъэгъугъэхэм Iоф адашIэнэу, къэралыгъо IэпыIэгъумкIэ республикэм щагъэфедэрэ Iофтхьабзэхэм, мыщ хэхьэ предпринимательствэри, ныбжьыкIэхэр нахь икъоу ащагъэгъозэнхэу.

АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Шэуджэн Заур къыIотагъ гупчэу «Мой бизнес» зыфиIорэм иIофшIэн зэрэзэхэщагъэм фэгъэхьыгъэу.

ЗэIукIэгъум икIэухым Адыгеим и ЛIышъхьэ и Рэзэныгъэ тхылъхэр аритыжьыгъэх зэнэкъокъоу «Лидеры России» зыфиIорэм щатекIуагъэхэм.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: Адыгеим ыцIэкIэ нэбгырэ 800 фэдиз мы зэнэкъокъум хэлэжьагъ. Заочнэ ушэтынхэм якIэуххэм ателъытагъэу шъолъыр чэзыум хэлэжьэнхэу нэбгыри 7 къыхахыгъагъ. Ахэр зэкIэ Къыблэ федеральнэ шъолъырым ифинал хэхьагъэх, къалэу Ростов-на-Дону мы илъэсым шэкIогъум и 24 – 26-м очнэ шIыкIэм тетэу ар щыкIощт.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу