IофшIэнхэм яжъотыпI

Лъэпкъ проектэу «ШэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогу щынэгъончъэхэр» зыфиIорэм къыхиубытэу Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ урамхэр игъэкIотыгъэу щагъэцэкIэжьых.

Урамэу Курганнэм изы Iахьэу Шэуджэным ыцIэ зыхьырэм къыщыублагъэу Лениным ыцIэ зыхьырэм нэс игъэцэкIэжьын джырэ уахътэм аублагъ. Метрэ 1300-рэ фэдизым асфальтыр щагъэкIэжьы, лъэсрыкIуапIэхэр ыкIи машинэ гъэуцупIэхэр зэтырагъэпсыхьэх.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, мы лъэпкъ проектым къыдыхэлъытагъэу гъогу Iахь 11 Мыекъуапэ щагъэцэкIэжьыгъ, пIалъэм ыпэу гъогу Iахьи 4-у километри 5 зикIыхьагъэр агъэцэкIэжьынэу щыт. 2023-рэ илъэсым ыкIэ нэс гъогу Iахь 70-рэ фэдизэу мы­жъуа­кIэ зытелъхэри агъэкIэжьыщтых. Республикэм икъэлэ шъхьа­Iэ итеплъэ нахьышIум ылъэныкъокIэ мы IофшIэнхэм зэрэзэрахъокIырэм дакIоу щынэгъончъэным иIофыгъуи фэIорышIэх.

Сурэтхэр: Егор Сергеев