ЯшIэныгъэхэм ахагъэхъощт

Лъэтемыт кIэлэцIыкIу хирургиемкIэ ыкIи травматологиемкIэ шIэныгъэ-гъэсэныгъэ еджапIэм иIофшIэн Москва ыкIи Адыгеим щыщ врачхэр, шIэныгъэлэжьхэр хэлэжьэщтых.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым Iоф­тхьабзэр щыкIощт. Лъэпкъ медицинэ палатэм ипрезидентэу, профессорэу Леонид Рошаль, Урысыем изаслуженнэ врачхэу Валерий Митиш, Толиб Ахадовыр, Адыгеим псауныгъэр къэ­ухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ еджапIэм ипрограммнэ комитет хэхьагъэх.

Iофтхьабзэр Iоныгъом и 14 — 15-м апшъэрэ еджапIэм щызэхащэщт. Врач цIэрыIохэм ыкIи шIэныгъэлэжьхэм докладхэр къашIыщтых, лекциехэм къяджэщтых, ащыщхэр онлайн шIыкIэм тетэу къыхэлэжьэщтых. Врачхэр ыкIи мы сэнэхьатыр зэзыгъэгъотырэ ныбжьыкIэхэм яшIэныгъэхэм ахагъэхъощт.
— Лъэтемыт кIэлэцIыкIу хирургиемкIэ ыкIи травматологиемкIэ шIэныгъэ-ушэтыпIэ институтым зэхищэрэ Iофтхьабзэхэм мэхьанэшхо яI. ОпытхэмкIэ зыщызэхъожьырэ площадкэу а еджапIэр щыт, кIэлэцIыкIухэм медицинэ IэпыIэгъу дэгъу ягъэ­гъотыгъэнымкIэ шIогъэшхо пылъ. Мыщ фэдэ еджапIэхэр Санкт-Петербург, Налщык, Воронеж,

Грознэм, Улан-Удэ, Тюмень, Краснодар, Екатеринбург, Рязань ащызэхащагъэх. Хэла­жьэхэрэр илъэс къэс нахьыбэ мэхъу. ЕджапIэм иплощадкэхэм тызэращыщым тегъэгушхо, — къыIуагъ Къуижъ Саидэ.

Аужырэ технологиехэр зэрэбгъэфедэщтхэр еджапIэм къыщаIотэщтых, лучевой диагностикэм, лапароскопие технологиехэм, шъобж зэфэшъхьафхэм ягъэхъужьын фэгъэхьыгъэ шIэ­ныгъэхэр хэлажьэхэрэм зэрагъэ­гъотыщтых.

Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъу­гъэх лъэтемыт кIэлэцIыкIу хи­рургиемкIэ ыкIи травматологиемкIэ научнэ ушэтыпIэ институтыр, АР-м псауныгъэр къэ­ухъу­мэгъэнымкIэ иминистрэ, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр, медицинэ сообществэм и Союзэу «Лъэпкъ медицинэ палатэр» зыфиIорэр, заохэм ыкIи ошIэ-дэмышIэ Iофхэм ахэфэгъэ кIэлэцIыкIухэм IэпыIэгъу языгъэгъотырэ Дунэе шIушIэ Фондыр.

Сурэтхэр: шIэныгъэ-ушэтыпIэ институтыр.