ЦIыфхэм яшIэжь егъэшIэрэу хэлъыщтых

ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэзэ, лIыхъужъныгъэ зэрахьэзэ фэхыгъэ тичIыпIэгъухэу Алексей Самойловым, Дмитрий Муковоз, Роман Тимченкэм мыжъобгъухэр Мыекъопэ районым къащыфызэIуахыгъэх. Ахэр зычIэсыгъэ еджапIэхэу гъэсэныгъэмкIэ гупчэу N 1-у поселкэу Тульскэм дэтыр, гъэсэныгъэмкIэ гупчэу N 3-у поселкэу Первомайскэм дэтыр ары мыжъобгъухэр зыща­гъэуцугъэхэр.

Фондэу «Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэм иреспубликэ къутамэ къызэритыгъэмкIэ, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэзэ, ядзэ пшъэрылъ агъэцакIэзэ, ахэр лIыхъужъэу фэхыгъэх. Зидунай зыхъожьыгъэхэм Урысые Федерацием и Президент и УказкIэ ЛIыхъужъныгъэм иорден къафагъэшъошагъ. Ащ фэдэ къэралыгъо тынхэр Алексей Самойловымрэ Дмитрий Муковозрэ янэ-ятэхэм тапэкIэ аратыжьыгъагъэх. Мыжъобгъур къызщызэIуахыщтым ехъулIэу Мыекъопэ районым ипащэу Михаил Марьиным тыныр Роман Тимченкэм янэ-ятэхэм аритыжьыгъ.

Мыжъобгъухэм якъызэIухын тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэм ахэлэжьагъэх фэхыгъэхэм янэ-ятэхэр, ягупсэхэр, фондэу «Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэм иреспубликэ къутамэ иIофышIэхэр, Мыекъопэ районым иадминистрациерэ районым инароднэ депутатхэм я Советрэ япащэхэр, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием иветеранхэм я Ассоциацие и Адыгэ республикэ къутамэ итхьаматэ, районым идзэ комиссар, гурыт еджапIэхэм якIэлэегъаджэхэмрэ якIэлэеджакIохэмрэ, къэбар жъугъэм иамалхэм ялIыкIохэр.
Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэр зидзэ пшъэрылъ зыгъэцакIэзэ фэхыгъэ лIыхъужъхэм зы такъикъэ афэшъыгъуагъэх, къэгъагъэхэр ямыжъобгъухэм акIаралъхьагъэх.