Республикэм мэфэкIым зыфегъэхьазыры

Адыгэ Республикэм и Мафэу къэблагъэрэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэм язэхэщэн тишъолъыр щыдэлажьэх.

А. Гусев.

Iоныгъо мазэм ыкIэм къыщыублагъэу Адыгеим ирайонхэм зэкIэми ар ащыха-гъэунэфыкIыщт. Чъэпыогъум и 5-м мэфэкI шъхьаIэр Мыекъуапэ игупчэ щызэхащэщт.

«Тишъолъыр щыпсэухэрэм ыкIи ихьакIэхэм ошIэ-дэмышIэ шIухьафтын афэтэгъэхьазыры. Хабзэ зэрэхъугъэу, къедгъэб-лэгъэгъэ артистхэр концерт шъхьаIэм хэлэжьэщтых – купэу Artik & Asti (Seville ягъусэу) ыкIи Алексей Чумаковыр. Тиреспубликэ итворческэ купхэмрэ иартист-хэмрэ джащ фэдэу зыкъагъэлъэгъощт. Iофтхьаб-зэхэм япрограммэ зыфэдэщтыр нахь кIасэу къэнэфэщт. МэфэкIым изэхэщэн фэгъэзэгъэ сиIофшIэгъухэм пшъэрылъ афэ-сэшIы пстэуми ягупшысэнхэу ыкIи шэпхъэ лъагэхэм адиш-тэу, хэлэжьэрэ пстэуми шIукIэ агу къинэу ар рагъэкIокIынэу», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.