ПсэупIэхэм яшIын лъагъэкIуатэ

АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, блэкIыгъэ 2022-рэ илъэсым цIыфхэм ямылъку зэхалъхьэзэ фэтэрыбэу зэхэт унэ 20 Адыгеим щагъэуцугъ. ПстэумкIи квадрат метрэ мин 96,1-м ар ехъу, фэтэр 2351-рэ ахэм ахэт.

Мы уахътэми ащ фэдэ псэупIэхэм яшIын республикэм щылъагъэкIуатэ. «ПсэупIэр ыкIи къэлэ щыIакIэр» зыфиIорэ лъэпкъ проектым ипхырыщын фытегъэ­псыхьэгъэ шъолъыр проектэу «ПсэупIэм» къыдыхэлъытагъэу къалэу Мыекъуапэ иурамэу Пироговым ыцIэ зыхьырэм фэтэр 288-рэ зыхэт унэ щашIы. ПстэумкIи квадрат метрэ мин 18,5-рэ ар хъущт.
Унэр «Новое строительство» зыфиIорэ псэолъэшI хъызмэтшIапIэм ригъэжьэгъэ псэупIэ комплексэу «Сердце столицы» зыфиIорэм хэхьэ.

ХЪУТ Нэфсэт.
Сурэтыр: АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ и Министерств.