«Мыекъуапэ» апэ ит

ФутболымкIэ Адыгеим изэнэкъокъу хэлэжьэрэ ныбжьыкIэ командэхэм зичэзыу зэIукIэгъухэр яIагъэх, ахэр гъэшIэгъонэу, узыIэпащэу кIуагъэх.

Мы блэкIыгъэ зыгъэпсэфыгъо мафэхэм командэхэм ешIэгъуи 3 яIагъ. Республикэм икъэлэ шъхьаIэ къэзыгъэлъэгъорэ «Мыекъуапэр» Джэджэ районым икомандэу «Сириусым» дешIагъ ыкIи 7:0-у текIоныгъэр къыдихыгъ. Мыекъуапэ ифутболистхэм ешIэгъу пэпчъ гурытымкIэ Iэгоуи 9 къэлапчъэм дадзэ, къафыдадзэр зы ныIэп. Ащ ишIуагъэкIэ къатефэу апэрэ чIыпIэм щытых.

Теуцожь районым ифутболист ныбжьыкIэхэми ешIэкIэ дахэ къа-гъэлъэгъуагъ, ахэм «Адыгэкъалэм» къышIуахьыгъ, пчъагъэр — 4:1. Кощхьаблэ щыкIогъэ зэIукIэгъур 2:2-у аухыгъ.

Командэхэр зыдэщыт чIыпIэхэр ыкIи очко пчъагъэу рагъэкъугъэр:

1. «Мыекъуапэ» — 16.
2. «Тэхъутэмыкъуай» — 14.
3. «Чэчэнай» — 13.
4. «Адыгэкъал» — 11.
5. «Урожай» — 10.
6. «Сириус» — 6.
7. «Кощхьабл» — 5.
8. «Кавказ» — 1.
9. «Нарт» — 0.