Апэрэ едзыгъор рагъэжьагъ

ФутболымкIэ Урысыем ичемпионат хэлэжьэщтхэм якъыхэхын фытегъэпсыхьэгъэ шъолъыр едзыгъор Мыекъуапэ щырагъэжьагъ. ЗэхэщакIохэм зэрагъэнэфагъэу, командэ пэпчъ нэбгырий хэт.

Урысые футбольнэ союзыр кIэщакIо зыфэхъугъэ зэнэкъокъум ифинал шэкIогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу и 7-м нэс къалэу Шъачэ щыкIощт. ХэшыпыкIын уцугъом республикэм икоманди 8 хэлажьэ, ахэр купитIоу гощыгъэх. Купэу «А-м» хэтых «Блащэпсынэр», «Майкоп Юнайтед», «Спортмастерыр», «Спортмастер-2-р». Купэу «Б-м» щешIэх «Интер», «Кавказ», «Легион», «Чэчан» зыцIэ командэхэр.

КомандиплIым республикэм икъэлэ шъхьаIэ къагъэлъагъо, адрэхэр Кощхьэблэ, Красногвардейскэ, Мыекъопэ ыкIи Шэуджэн районхэм ялIыкIох.

Апэрэ ешIэгъу мафэм «Легионыр» «Интерым» IукIагъ ыкIи 2:0-у текIоныгъэр къыдихыгъ. «Майкоп Юнайтедыр» «Блащэпсынэм» нахь лъэшыгъ, пчъагъэр 5:0-у зэIукIэгъур аухыгъ. Мы ешIэгъум гъогогъу тIурытIо Iэгуа- ор къэлапчъэм дадзагъ Арсен Мазловымрэ Иван Матренинымрэ.

Мы едзыгъом къыдыхэлъытэгъэ ешIэгъухэр стадионэу «Юность» зыфиIорэм щэкIох. Финалныкъо зэIукIэгъухэр чъэпыогъум и 3-м зэхащэнхэу агъэнафэ. Ащ куп пэпчъ икомандэ анахь дэгъуитIу щыпхырыкIыщт.