Анахь дэгъухэм ащыщых

Мы мафэхэм Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым гъэсэныгъэ программакIэу «Обучение служением» зыфиIорэр къыщызэ­Iуахыгъ. УрысыемкIэ мы шIыкIэр зыгъэфедэрэ пилотнэ университетхэм мы апшъэрэ еджапIэр ахэхьагъ.

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным ипшъэрылъкIэ мы курсыр УФ-м шIэныгъэм­кIэ и Министерствэ, волонтерскэ гупчэм и Ассоциацие ыкIи экономикэмкIэ Апшъэрэ еджапIэм зэхагъэуцуагъ.

«Обучение служением» зыфи­Iорэм къыдыхэлъытагъэу ныбжьыкIэхэм теоретическэ гъэсэныгъэ ыкIи социальнэ мэхьанэ зиIэ практическэ Iофтхьабзэхэр афызэхащэщтых. Общественнэ проектхэм зэрэзэхащэхэрэм яшIуагъэкIэ ныбжьыкIэхэм Iоф­шIэкIэ амал аIэкIэлъы хъущт, шIушIэ фондхэм, къэралыгъо ыкIи муниципальнэ хабзэм, социальнэ предпринимательхэм Iоф адашIэн алъэкIыщт.

Программэу «Обучение служением» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ ныбжьыкIэхэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ шIэныгъэ арагъэ­гъотыщт, цIыфыгъэ ахэлъэу, япшъэдэкIыжь къагурыIоу, гумэкIыгъохэр зэшIуахышъухэу, хэкIыпIэ къагъотышъоу ыкIи яшIэныгъэхэр агъэфедэжьышъу­хэу агъэсэщтых.

Программэм икъызэIухын хэлэжьагъэх АР-м IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэм­рэкIэ иминистрэ игуадзэу Артем Журавель, муниципальнэ гъэ­псыкIэ зиIэ «Къалэу Мыекъуапэ» ипащэу Геннадий Митрофановыр, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм икомитет ипащэу Шэуджэн Тембот, нэмыкIхэри.

Къызэрэугъоигъэхэм шIуфэс къарихыгъ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ.

— Тиапшъэрэ еджапIэ илъэс 30 зыхъурэ илъэсым пилотнэ проектэу «Обучение служением» зыфиIорэр зыгъэцэкIэрэ апшъэрэ еджэпIи 100-мэ зэрахэхьагъэр сигуапэу къыхэсэгъэщы. Гурыт сэнэхьат зыщызэрагъэ­гъотырэ ыкIи апшъэрэ еджапIэу республикэм итхэми мы модулыр зэрагъэфедэщтым сицыхьэ телъ. ТиеджапIэ игъэсэныгъэ программэ къыдыхэлъытагъэу социальнэ мэхьанэ зиIэ проектхэр илъэсипшI хъугъэ зыдгъэфедэхэрэр. Джы Iоф­шIэным нахь едгъэ­хъущт ыкIи апшъэрэ еджа­пIэм иштат хэмыт партнерхэм социальнэ мэхьанэ зиIэ шIу­шIэ Iофтхьабзэхэм студентхэр ахагъэлэжьэщтых, — къыIуагъ ащ.

Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэу Геннадий Митрофановыр джащ фэдэу Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм закъыфигъэзагъ. Проектым ишIуагъэкIэ ныбжьыкIэхэр Мыекъуапэ щы­хъурэ щышIэхэрэм нахь ахэщагъэхэ зэрэхъущтхэр къыхигъэщыгъ.

— ШIушIэным фэгъэ­хьыгъэ Iофыгъохэр гъэсэныгъэм хэгъэхьэгъэныр зигъо къэсыгъэ Iофыгъоу сэлъытэ, ныбжьыкIэхэр волонтерскэ IофшIэнхэм нахь апыщагъэ хъущтых, ежь ашъхьэ нэмыкIэу обществэми егупшысэщтых. Гъэсэныгъэ программэхэм студентхэр зэрахэлэ­жьэщтхэм ишIуагъэ­кIэ мы лъэныкъомкIэ опыт аIэкIэлъыщт, гражданскэ пшъэдэ­кIыжь яIэ хъущт, зы­щы­псэухэрэ къалэм ыкIи шъолъырым хэхъоныгъэхэр ашIынхэм яIа­хьышIу халъхьащт. Сыд фэдэрэ лъэныкъокIи IэпыIэгъу тыкъышъуфэ­хъуным тыфэхьазыр, — къыIуагъ Мыекъуапэ ипащэ.

Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым истудентхэм социальнэ проектхэр къагъэлъэгъуагъэх. Апшъэрэ еджапIэм иректорэу Къуижъ Саидэ социальнэ проектхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ зэзэгъыныгъэ адашIыгъэу зыдэлажьэхэрэм щытхъу тхылъхэр аритыгъэх. Джащ фэдэу апшъэрэ еджапIэм Iоф щызышIэхэу, социальнэ мэхьанэ зиIэ проектхэм адэлэжьэрэ кIэлэегъаджэхэмрэ студентхэмрэ агъэшIуагъэх.

Александра Балабась.

Сурэтхэр авторым тырихыгъэх.