Я VI-рэ шъолъыр кIэлэцIыкIу театральнэ фестиваль зэхащэщт

Iоныгъом и 19-м къыщегъэжьагъэу и 21-м нэс ар Адыгеим щыкIощт. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъ. Къыблэм ыкIи Темыр Кавказым яшъолъырхэм ащызэлъашIэрэ кIэлэцIыкIу театральнэ купхэр зэхахьэм хэлэжьэщтых.

КIэлэцIыкIу фестивалэу «Театральное зазеркалье» зыфиIорэм ипшъэрылъ шъхьаIэр искусствэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, сэнаущыгъэ зыхэлъ режиссерхэр къыхагъэщынхэм Iоф дэшIэгъэныр ары. КIэлэцIыкIумэ афытегъэпсыхьэгъэ къэгъэлъэгъонхэр нахьыбэу зэхащэнхэр театральнэ фестивалым къыдыхэлъытагъ.

Ащ ишIуагъэкIэ Кавказ шъолъырым ис кIэлэцIыкIу сэнаущхэм культурэмрэ искусствэмрэ алъэныкъокIэ гъэхъагъэу щыIэхэм нэIуасэ зафашIын амал яIэщт. Режиссерхэм ащыщхэм яIофшIагъэхэр фестивалым къыщагъэлъэгъощтых. КIэлэцIыкIухэр театральнэ IофышIэ цIэрыIохэм аIукIэщтых, пшысэхэм, мюзикл хьалэмэтхэм яплъынхэ алъэкIыщт.
Мэфищым кIощт фестивалым къыщагъэлъэгъощт спектакльхэм Адыгеим щыпсэурэ кIэлэцIыкIухэр ыкIи ихьакIэхэр яплъынхэ алъэкIыщт.
Лъэпшъыкъо Фатим.