ТидзэкIолIхэм тафэгумэкIызэ

Мыекъопэ къэзэкъ отделым ия 34-рэ шIушIэ IэпыIэгъу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэрэ дзэкIолIхэу Херсонскэ ыкIи Запорожскэ лъэныкъохэм ащыIэхэм афащагъ. 2023-рэ илъэсым Iоныгъом и 2-м къыщегъэжьагъэу и 5-м нэс конвоир гъогу тетыгъ.

Зичэзыу кIогъум афащагъэхэм ащыщ гъогу хьылъэхэм ахэкIырэ автомобилэу «Нива» зыфиIорэм фэдэу 2, зыр депутатхэм я Совет ыкIи Мыекъопэ районым икъэзэкъхэм ямылъкукIэ къащэфыгъ. Джащ фэдэу тонни 7,5-рэ хъурэ шIушIэ IэпыIэгъоу тидзэкIолIхэм афащагъэм хэхьагъэх: нэбгырэ гъэнэфагъэхэм апае посылкэхэр, маскировочнэ хъытыухэр, псэу зашъохэрэр, генераторхэр, пхъэзэпыххэр, автомобильхэм апае гъэстыныпхъэхэр ыкIи ахалъхьэрэ пкъыгъохэр, псэолъэшI материалхэр, гъомылэпхъэ зэфэшъхьафхэр, нэмыкIхэри.

ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм шIушIэ IэпыIэгъур афэзыщагъэхэр Мыекъопэ къэзэкъ отделым иатаманэу Александр Даниловыр, Джэджэ районым икъэзэкъхэм яатаманхэу Виктор ыкIи Владимир Гречка, Адыгеим икъэзэкъ ныбжьыкIэмэ я Союз итхьаматэу Екатерина Загорулько, къэ­зэкъхэу Евгений Лапиныр ыкIи Николай Волковыр.

IэпыIэгъур аугъоиным ыпэкIэ дзэкъу­лыкъушIэхэм ящыкIагъэр зэрагъашIэ. Угъоиным зэрэреспубликэу къыхэлажьэ. Краснодар краим ит Апшеронскэ, Шытхьэлэ ыкIи Мостовской районхэм ащыпсэухэрэм, япредпринимательхэм, ягуфакIохэм Iофтхьабзэм яIахьышIу къыхалъхьэ.

Къэзэкъхэр гъогум мэфищырэ тетыгъэх, километрэ 2000 фэдиз акIугъ. А зэкIэри зыфашIэрэр тиухъумакIохэм агу къыдащэеным, тызэракъотыр зэхарагъэ­шIэным пай.

— Мыекъопэ артиллерийскэ бригадэм ипащэхэм ыкIи ащ хэтхэм садэгущы­Iагъ. Гушхуагъэ къытхэзылъхьагъэр тидзэ­кIолIхэм гугъэпIэшIухэр зэряIэхэр, зэрэчэфхэр ары. Ахэр текIоныгъэм фытегъэпсыхьагъэх, нэмыкIэуи хъун ылъэкIыщтэп. Ахэм япшъэрылъ агъэцэкIэфэ, тэ кIымэфэ лъэхъаным фэдгъэ­хьазырынхэ — зыгъэфэбэщтхэ пкъыгъо­хэр, чIэгъ-чIэлъ фабэхэр, окоп шэф остыгъэхэр къафэтщэфынхэ фае, — хигъэунэфыкIыгъ Мыекъопэ къэзэкъ отделым иатаманэу Александр Даниловым.

Непэ фронтым анахь ищыкIагъэр тынаIэ атетыныр ыкIи тадэIэпыIэныр ары. Ашхыщтым дзэкIолIхэр щыкIэхэрэп, ау тызэрафэгумэкIырэм, тызэряжэрэм япхыгъэу гущыIэ фабэхэр зэрытхэгъэ письмэхэр, кIэлэцIыкIу сурэтшIыгъэхэр заIукIэхэкIэ, лъэшэу агу къыдещае.

Екатерина Загорулько.