Мылъкур дэгъоу зыщагъэзекIорэ шъолъырхэм Адыгеир ахалъытагъ

2022-рэ илъэсым шъолъырхэм мылъкур зэрагъэзекIуагъэм фэгъэхьыгъэ уплъэкIунэу зэхащэгъагъэхэм япэшIорыгъэшъ зэфэхьысыжьхэр Урысыем финансхэмкIэ и Министерствэ иофициальнэ сайт рагъэхьагъэх.

Зэфэхьысыжьхэм къызэраушыхьа-тырэмкIэ, Урысые Федерацием ишъолъырхэу дэгъоу мылъкур зыгъэзекIохэрэм Адыгэ Республикэри ахэфагъ.

2022-рэ илъэсым зэхащэгъэгъэ уплъэкIунхэм якIэуххэм атетэу Урысыем ишъолъыр 24-мэ мылъкур дэгъоу, шъо-лъыр 43-мэ уигъэрэзэнэу, шъолъыр 18-мэ уимыгъэрэзэнэу агъэзекIоу алъытагъ.

УплъэкIунхэм лъэныкъуи 7 къахырагъэубытагъ. Шъолъырхэм бюджетыр планировать зэрашIырэр,къэралыгъо мылъкур зэрагъэфедэрэр, къэралыгъо фэIо-фашIэхэр зэрагъэцакIэхэрэр, муниципальнэ образованиехэм мылъкумкIэ зэфыщытыкIэу адыряIэхэр, Урысыем и Президент и Указхэр зэрагъэцакIэхэрэр къыдалъытагъэх.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы зэхэубытэгъэ бюджетымрэ республикэ бюджетымрэ проценти 9 зэрахэхъуагъэр. Зэхэубы-тэгъэ бюджетыр сомэ миллиард 44-рэ, республикэ бюджетыр сомэ миллиард 38,5-рэ зэрэхъугъэр. ГъэрекIо хъарджэу ашIыгъэр хэпшIыкIэу нахьыбагъ. Зэхэубытэгъэ бюджетым сомэ миллиард 44-рэ хъарджэу, республикэ бюджетым – сомэ миллиард 38-рэ ашIыгъагъ. Хъарджхэм анахьи хахъор нахьыбагъ. ГъэрекIо зэхэубытэгъэ бюджетым дотациеу фэхъугъэр процент 13.