Лъэхъаным диштэу

УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо зыфэхъугъэ лъэпкъ проектхэм япхырыщын Адыгеим щылъагъэкIуатэ.

«Культурэр» зыфиIорэр ахэм зэу ащыщ. Ащ къыдыхэлъытагъэу республикэм щызэшIуа­хыхэрэм мы лъэныкъом хэхъо­ныгъэхэр мымакIэу зэришIыгъэ­хэр къагъэлъагъо.

Ащ ишIуагъэкIэ Кощхьэблэ районым ит къуаджэу Фэдз «модельнэкIэ» заджэхэрэ тхылъеджапIэу лъэхъаным къыздихьыгъэ шэпхъэшIухэм адиштэрэр щашIи, къыщызэIуахыгъ.

Ар квадрат метри 100 мэхъу, непэ тхылъеджапIэр зэрэгъэпсыгъэн фэе зигъо дизайн иIэу шIыгъэ. Оборудованиеу, псэуа­лъэу чIэтхэри уахътэм дештэх, зэпстэур Iэрыфэгъу, тхылъ фон­дыри агъэкIэжьыгъ.

«Модельнэ» тхылъеджапIэр егъэджэнхэр, нэмыкIэу цIыфым ишIэныгъэ хэзгъэхъорэ Iофтхьабзэхэр щызэхэщэгъэнхэм тегъэ­псыхьэгъэ зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэу щыт.

— Мыщ фэдэ площадкэхэр нахьыбэу республикэм щытшIынхэм ыуж тит. Мы къуаджэм дэсхэми, гъунэгъу псэупIэхэм къарыкIыхэрэми ягуапэу языгъэпсэфыгъо уахътэ зэрэщагъэ­кIощтым, Iофтхьабзэу щызэхащэхэрэм зэрахэлэжьэщтхэм сицыхьэ телъ, — къащитхыгъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат интернет нэкIубгъо- хэм.