«Кавказыр» апэрэ чIыпIэм щыт

Адыгеим и ЛIышъхьэ ишIухьафтын зэрылъ зэнэкъокъум къыдыхэлъытэгъэ ешIэгъухэм уяплъынкIэ нахь гъэшIэгъон мэхъу. Зэнэкъокъум иапэрэ къекIокIыгъо ыкIэм фэкIуагъ.

ЕшIэгъоу иIагъэхэм очко ащычIэзымынэгъэ закъор Красногвардейскэ районым икомандэу «Кавказыр» ары. БлэкIыгъэ я 8-рэ турым ар «Кощхьаблэм» дешIагъ ыкIи 2:1-у текIоныгъэр къыдихыгъ. Iэгуаор къэлапчъэм дэзыдзагъэхэр МэщлIэкъо Маратрэ Тагир Стращенкэмрэ, кощхьаблэхэм — Къо­нэ Амир. ЗэIукIэгъум иешIэкIо анахь дэгъу­хэу къыхагъэщыгъэх Мыкъо Абрекрэ Джыгунэ Арсенрэ.

Командэу «Мыекъуапэ» зыфиIорэр Джэджэ районыр къэзыгъэлъэгъорэ «Сириусым» 2:0-у текIуагъ. «Тэхъутэмыкъуаер» «АГУ-м» дешIэнэу щытыгъ, ау ешIэгъум къекIолIа­гъэп, ащ къыхэкIыкIэ апшъэрэ еджапIэм икомандэ 3:0-у текIоныгъэр фагъэшъошагъ. «Тэхъу­тэмыкъуаер» джыри зэ ешIэгъум къыземыкIуалIэкIэ турнирым хагъэкIыщт. Шэуджэн районым икомандэу «Нартым» ар къехъу­лIагъ. «Адыгэкъалэр» «Чэчэнаим» текIуагъ, пчъагъэр – 3:2.

Командэхэр зыдэщыт чIыпIэхэр ыкIи очко пчъагъэу рагъэкъугъэр:

1. «Кавказ» — 21.
2. «Кощхьабл» — 15.
3. «Чэчэнай» — 12.
4. «Адыгэкъал» — 12.
5. «АГУ» — 12.
6. «Урожай» — 9.
7. «Мыекъуапэ» — 6.
8. «Сириус» — 6.
9. «Нарт» — 3.

Iоныгъом и 14-м «Урожаимрэ» «Мыекъуа­пэрэ» поселкэу Тульскэм щызэIукIэщтых.