ХэбзэухъумэкIо къулыкъухэм къаты

ПшъэдэкIыжь ыхьыщт

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къу­лыкъу АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ ира­й­он подразделениехэм ащыщ ипри­став гъэцэкIакIо бзэджэшIагъэ зэрихьагъэу иIоф хьыкумыр хэплъагъ. УФ-м СледствиехэмкIэ и Комитет следствиехэмкIэ и ГъэIоры­шIапIэу АР-м щыIэм и Тэхъутэмыкъое межрайон отдел къыугъоигъэ тхылъхэр ащ лъапсэ фэхъугъэх.

ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, хьыкум приставым 2017-рэ илъэсым къыщыублагъэу 2021-м нэс цIыфэу чIыфэ зытелъхэм къатыжьырэ ахъщэр хэбзэнчъэу къызфигъэфедагъ. ЗэкIэмкIи сомэ мин 81-рэ ытыгъугъэу агъэунэфыгъ. Ащ имызакъоу, исполнительнэ производствэу къыIэкIэхьагъэр зэригъэцэкIэщтым пае сомэ мин 50 къуалъхьэ къаIихыгъ.

Хьыкум приставым илъэси 2-рэ мэзи 10-рэ хьапс тыралъхьагъ, пристав IофшIэныр илъэситIум къыкIоцI ыгъэцэкIэн фитыщтэп. Хьыкумым рихъухьагъэм кIуачIэ иIэ хъугъэ.
Тренер нэпцIэу къычIэкIыгъ

УФ-м и Следственнэ Комитет следствиемкIэ и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм бюджет учреждениеу Мыекъуапэ дэтхэм ащыщ ипащэ уголовнэ Iоф къыфызэIуихыгъ. ИIэнатIэ ыгъэфеди хъоршэрыгъэ зэрихьагъэу ар агъэмысэ.

ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, 2017 — 2024-рэ илъэсхэм спортым гъэхъэгъэ инхэр щызышIыгъэ спортсменхэр ежь ыгъэсагъэхэу зэрытхэгъэ тхылъ нэпцIхэр АР-м физкультурэмрэ спортымрэкIэ и Комитет къыритыщтыгъэх. Ахэм къапкъырыкIхэзэ, сомэ миллионрэ мин 462-рэ пстэумкIи ахъщэу фагъэкIуагъ. Ар ежь зэрэфаеу ыгъэфедагъ.
Мы уахътэм зэхэфынхэр макIох.

Имыкартэ ахъщэ къырихыгъ

Красногвардейскэ районым иполицие илъэс 18 зыныбжь бзылъфыгъэу ежь имые кредитнэ картэм ахъщэ изытыгъукIыгъэм иIоф зэхефы.

Краснодар краим щыпсэурэ бзылъфыгъэу илъэс 58-рэ зыныбжьым къызэриIотагъэмкIэ, нахьыпэкIэ телефон номерэу ыIыгъыгъэм банкым къыритыгъэ кредитнэ картэу ыгъэфедэхэрэм ащыщ епхыгъагъ. Нэужым нэмыкI номер къыщэфи зызэблехъум, илъэс 18 зыныбжь бзылъфыгъэу Красногвардейскэ районым щыщым номерыжъыр ращэжьыгъ. Ащ ителефон «мобильнэ приложениер» зытырегъэуцом, кредитнэ картэр зэрэзэIухыгъэр къычIэщыгъ. Ащ илъыгъэ сомэ мини 125-р хэбзэнчъэу ащ ыгъэфедагъ. Мы уахътэм уплъэ­кIунхэр макIох.

Iэрылъхьэу щымыт ахъщэм игъэфедэнкIэ сакъыныгъэ къызхагъэфэнэу Адыгеим хэ­гъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къышъолъэIу. Кредитнэ е нэмыкI картэ банкым зыщыжъугъэпсыкIэ, телефоным иномер ащ пышIагъэ зэрэхъурэр зыщышъу­мыгъэгъупш.

Гъогу хъугъэ- шIагъэр зэхафы

Тэхъутэмыкъое районым ит поселкэу Яблоновскэмрэ къуаджэу АдыгеякIэмрэ зэзыпхыхэрэ автомобиль гъогум техъухьэгъэ хъугъэ-шIагъэм зимысагъэ хэлъыр мы муниципальнэ образованием иполицие зэхефы.

Автомобилэу «Тойота Ленд Крузерыр» зыныбжь имыкъугъэ кIэлитIум атехьагъ. НэбгыритIум язырэм самокат ыIыгъыгъ. КIалэхэм шъобж зэфэшъхьафхэр атещагъэхэу сымэджэщым ащагъэх.
Урысыем и МВД Тэхъутэмыкъое районымкIэ иотдел мы хъугъэ-шIагъэм рихьылIагъэхэм е хэшIыкI фызиIэхэм алъэхъу ыкIи мы телефонхэмкIэ къытеонхэу къялъэIу: 8 (87771) 9-65-02 е 8-918-034-73-66.

БзэджашIэхэм къагъэпцIагъ

Кощхьэблэ районым иполицие зыкъыфэзыгъэзэгъэ хъулъфыгъэу илъэс 71-рэ зыныбжьым къызэриIуагъэмкIэ, зыщыщ ымышIэхэрэр къыфытеохи онлайн шIыкIэм тетэу инвестицие ышIымэ, къин пимылъагъоу ахъщэшхо къылэжьыщтэу къыраIуагъ. АпэрэмкIэ цыхьэ афишIыгъэп, арэу щытми, нэужым агъэдэIуагъ.

Апэ зыщыщ ымышIэхэрэм сомэ мин 14 афигъэ­кIуагъ. Ащ ыуж къызэрэфытеохэрэр нахьыбэ хъугъэ. Мылъкоу хилъхьагъэм федэ къыхьыгъэу пенсионерым къыгурагъэIуагъ. Цыхьэ зыфырагъэшIи банкым чIыфэу сомэ мин 500 къыIырагъэхыгъ. А ахъщэри гъэпцIакIохэм афигъэкIуагъ.

Федэу къыфыхэкIыгъэр къыфагъэхьыжьыным пае джыри ахъщэ афитIупщын фаеу етIани къыраIуагъ. Джащыгъур ары къызэрагъапцIэрэр хъулъфыгъэм къызыгурыIуагъэр. ЗэкIэмкIи зэрарэу рагъэшIыгъэр сомэ мин 564-рэ мэхъу.

Мы уахътэм полицием Iофыр зэхефы.

Адыгеим иучастковэхэри хэлэжьагъэх

Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ участковэхэм якъулыкъу зыщагъэпсыгъэр илъэси 100 зэрэхъурэм ипэгъокI Iофтхьабзэ Адыгеим иучастковэхэри хэлэжьагъэх.

Ащ къызэрэщыдэлъытагъэмкIэ, юбилеим фэгъэхьыгъэ быракъэу ашIыгъэм Урысыем ишъолъыр 87-р къыкIухьанышъ, мэфэкI мафэм, мы илъэсым ишэкIогъу мазэ и 17-м, Москва нэсыжьын фае. Астраханскэ хэкум Iофтхьабзэр къыщырагъэжьагъ, быракъыр Къал­мыкъ Республикэм, Ставрополь хэкум, Дагъыстан, Чэчэн Республикэм, Ингушетием, Темыр Осетием — Аланием ыкIи Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм ащыIагъ. Нэужым Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм къыращыжьи, Адыгеим хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иучастковэхэм мэфэкI шIыкIэм тетэу къаратыгъ.

Быракъыр зынэсыгъэ шъолъырхэмкIэ тиреспубликэ япшIэнэрэ хъугъэ. Iоныгъом и 7-м ар Краснодар краим иучастковэхэм аратыжьыгъ.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр Хъут Нэфсэт.

Сурэтхэр: хэбзэухъумэкIо къулыкъухэр.