Икъэгъэлъэгъон лъэхъан къызэIуихыгъ

Iоныгъом и 10-м Адыгэ Къэралыгъо филармонием и Нысхъэпэ театрэу «Дышъэ къошын» зыфиIорэм икъэгъэлъэгъон лъэхъан къызэIуихыгъ. «Дышъэ къошыныр» зызэхащагъэр мыгъэ илъэс 24-рэ хъугъэ, ащ творческэ гъогу гъэшIэгъон къыкIугъ. Театрэм спектаклэ зэфэшъхьафыбэ ыгъэуцугъ.

А. Кружноим ипьесэ техыгъэ «Пщэу Вруляля» зыфиIорэ нысхъэпэ спектаклыр кIэлэцIыкIухэм къафа-гъэлъэгъуагъ. Пщы акъылынчъэм ипцIыусын афэмылъэкIыжьэу пщыпIэм ицIыфхэу нэмыкI чIыпIэ щыпсэунхэу ежьэжьыгъэхэм гъогу къинэу къакIу-гъэм ар къытегущыIэ. Къэгъэлъэгъоным кIэлэцIыкIухэр дэгъумрэ дэимрэ зэхэфыгъэнхэм фегъасэх, шэн-зекIокIэ дэйхэр къахэмыфэнхэм фепIух.

«КIэлэцIыкIу театрэм иактерхэр джэгун сэнэхьатым лъэшэу фэlазэх. Сценэм, культурэ ин зэрахэлъыр къахэщэу, артистхэм зыкъыщагъэлъагъо, спектаклым еплъынэу къэкIуагъэхэм ащ ыкупкI анагъэсы. Къэгъэлъэгъоныр къекIолIагъэхэм агу рихьынэу тыщэ-гугъы, ыпэкIэ нахь гъэшIэгъонэу зэрэдгъэпсыщтым тыпылъыщт», — еIо спектаклыр зыгъэуцугъэ режиссерэу Нэгъой Зурет.
Нысхъэпэ театрэм ихудожественнэ пащэу, АР-м инароднэ артистэу Сихъу Станислав къызэриIуагъэмкIэ, кIэлэцIыкIумэ афытегъэпсыхьэгъэ къэгъэлъэгъонхэр «Дышъэ къошыным» нахьыбэу зэхищэнхэм пылъыщтых. «Федеральнэ IэпыIэгъоу сомэ миллион 1,3-рэ хъурэм ишIуагъэкIэ нысхъапэхэр кIэу тшIыщтых, актермэ ящыгъынхэр тыдыщтых, Iэмэ-псымэу къэгъэ-лъэгъоным ищыкIэгъэщтхэр зэд-гъэгъотыщтых. Адыгеим иконцерт объединение игенеральнэ пащэу Тхьаркъохъо Азэмат сыд фэдэ Iофыгъо къэуцугъэми, ар зэрэзэшIуихыщтым пылъ. Театральнэ лъэхъаныр гъэшIэ-гъонэу дгъэпсыщт, къекIолIагъэхэм мэфэкIым ифэмэ-бжьымэ алъыд-гъэIэсыщт», — еIо Станислав.

«1999-рэ илъэсым щегъэжьагъэу «Дышъэ къошыным» икъэгъэлъэгъонхэр зэхэтэщэх, Кавказым ишъолъырхэр къэткIухьэхэзэ ахэр ятэгъэлъэгъу. КIэлэцIыкIумэ шэпхъакIэхэм арылъ спектакльхэр нахь гъэшIэгъонэу афэтэгъэуцу. Я VI-рэ шъолъыр кIэлэ-цIыкIу театральнэ фестивалэу тхьамафэкIэ щыIэщтым тиIофшIэнхэр къыщыдгъэлъэгъощтых, — еIо «Дышъэ къошыным» икъэгъэлъэгъонхэм язэхэщакIоу Джолэ Ларисэ.

Хъурэнэ Русетэ исабыитIу «Пщэу Вруляля» зыфиIорэм къыщагъэх, иеплъыкIэхэмкIэ ар къыддэгощагъ:

«Апэрэу сабыйхэр театрэм къэс-щагъэх, гухахъо хэдгъотагъ. Актерхэр мыгуlэхэу, гукlэ ащэчырэр къыбгу-рагъаlоу, lофышхоу ашlэрэм ори уадыхэтэу къыпщагъэхъоу, театрэм ишlыкlэ тиумэхъэу мыщ теплъыгъ. Сисабыйхэр мыщ фэдэ къэгъэлъэгъон пэпчъ къэсщэнхэу къысэлъэIугъэх».

Адыгеим щыпсэурэ кIэлэцIыкIухэр ыкIи ихьакIэхэр къэгъэлъэгъонхэм яплъынхэ алъэкIыщт.

ЛЪЭПШЪЫКЪО Фатим.
Сурэтхэр: А. Балабась.