ШэпхъакIэхэм атетэу яIофшIэн зэхащэ

Урысыем и Почтэ къеуалIэрэ цIыфхэм яфэIо-фашIэхэр нахь дэгъоу зэрэзэшIуихыщтхэм ренэу дэлажьэ.

Джырэблагъэ кIуачIэ зиIэ хъугъэ ШэпхъакIэхэм къызэрэдалъытэрэмкIэ, «наложеннэ платежкIэ» агъэхьырэ посылкэм дэлъыр ууплъэкIун уфит хъугъэ ахъщэр птыным ыпэкIэ. Урысыем цифрэ технологиехэмкIэ и Министерствэ а ШэпхъакIэхэр ыухэсыгъэх. Мыщ ыпэкIэ посылкэм дэлъыр ууплъэкIуным пае мыщ къыкIэлъыкIорэ ушъхьагъухэр щыIэнхэ фэягъ: къагъэхьыгъэ посылкэм ионтэгъугъэ ыпэкIэ къаIогъагъэм нахь макIэ зыхъукIэ, къещэкIыгъэм е зэры-лъым фыкъуагъэ горэ фэхъугъэмэ, пкъыгъо пчъагъэу дэлъыр зырызэу тхыгъэу гъусэ къыфашIыгъэмэ.

Шапхъэхэм къызэрэдалъытэрэмкIэ, цIыфэу посылкэр къызфагъэхьыгъэр операторым елъэIун ылъэкIыщт дэлъыр ащ ыуплъэкIунэу. ЗэкIэ тэрэзэу зэтефэжьмэ, ахъщэр аритыщт. ЗыгорэкIэ ушъхьагъу горэм епхыгъэу къыфахьыгъэ товарым фэмыежь хъумэ, почтэм иIофышIэ ар зэкIегъэкIожьы, ащкIэ ищыкIэгъэ тхылъхэри егъэхьазырых.

«Наложеннэ платежкIэ» заджэхэрэр щэфакIом посылкэр къызыIукIэкIэ ахъщэу ытын фаер ары. Ар зитыхэкIэ, а ахъщэр щакIом исчет ехьэ, е почтэм икъутамэ ар къащыIихыжьын ылъэкIыщт.
«ШэпхъакIэхэр пхырыщыгъэнхэм пае хэбзэгъэуцугъэу щыIэми зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэ фэягъ. ЦIыфхэм яфэIо-фа-шIэхэм ягъэцэкIэн нахьышIоу зэхэщэ-гъэным тапэкIи тыдэлэжьэщт», — къыIуагъ Урысыем и Почтэ бизнесым ылъэныкъокIэ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэ-нымкIэ къепхыгъэ компаниеу «Финанс технологиехэр» зыфиIорэм ипащэу Владимир Давыдовым.

ШъушIэным пае: Iахьзэхэлъ обществэу «Урысыем и Почтэ» хэгъэгум илогис-тическэ оператор ин дэдэу щыт, Урысые Федерацием истратегическэ предприятие анахь инхэми ахэхьэ. ЧIыпIэ 38000-м къяпхыгъэ цIыфхэм яфэIо-фашIэхэр ащ зэшIуехых. Ахэм япроцент 66-рэ фэдизыр псэупIэ цIыкIухэм адэт почтэ къутамэх. 2015-рэ илъэсым къыщыу-благъэу Урысыем и Почтэ субсидиехэр щигъэзыягъэх. Хэгъэгур зэрэпсаоу пштэмэ, мы Iахьзэхэлъ обществэр ары IофшIапIэ ятыгъэнымкIэ анахь пшъэрылъышхо зэшIозыхырэр: нэбгырэ мин 280-рэ мэхъух почтэхэм Iоф ащызышIэхэрэр.