Унагъом иджэныкъо агъэлъапIэ

2008-рэ илъэсым Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ иунашъокIэ Iоныгъом иятIонэрэ тхьаумафэ унэгъо джэныкъом и Мафэу республикэм щагъэнэфагъ. Мы илъэсым ар я 15-у агъэмэфэкIыщт.

Сурэтыр: Iэшъынэ Аслъан.

Ащ ипэгъокIэу ЗАГС-м и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм «Семья — союз родных сердец» зыфиIорэ Iофтхьабзэр непэ зэхищагъ.

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэр, федеральнэ ыкIи шъолъыр къэралыгъо хэбзэ къулыкъухэм япащэхэр, апшъэрэ еджапIэхэм ялIыкIохэр, студентхэр, журналистхэр Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх.

Унагъом мэхьанэу иIэр ныбжьыкIэхэм агурыгъэIогъэныр, зыныбжь хэкIотагъэ­хэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ зэгурыIоныгъэ яIэным фэщэгъэнхэр ары пшъэрылъ шъхьаIэу зэхэщакIохэм зыфагъэуцужьыгъэр.

— Унагъом имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэныр, ар гъэпытэгъэныр ары пшъэрылъ шъхьаIэр, — къыIуагъ ЗАГС-м и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипащэу Лариса Волчановскаям. — ЦIыфым ищыIэныгъэ къызщежьэрэр унагъор ары. Лъэпкъым шэн-хабзэхэу хэлъхэр ащ къеухъумэх ыкIи лъегъэкIуатэх. УФ-м и Президент иунашъокIэ мы илъэсыр егъэджэкIо — гъэсакIом и Илъэсэу зэрэщытыр къыдэтлъыти кIэлэегъэджэ Iоф­шIэнымкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэ­ымкIэ, культурэмкIэ, мэз хъызмэтымкIэ ыкIи нэмыкI лъэныкъохэмкIэ гъэхъа­гъэхэр зиIэхэр, ахэм къакIэхъухьэгъэ лIэужхэу непэ Iоф зышIэхэрэр къыхэтхыгъэх. Ахэр сыдигъуи тищысэтехыпIэх.

Илъэсыбэрэ зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу зэдэпсэугъэхэу, кIэлэегъэджэ сэнэхьатым зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэхэм ащыщ Хъунагохэм яунагъо. Хъунэго Рэщыдэ янэ-ятэхэр къоджэ кIэлэегъэджагъэх, ятэу Думалыч химиер аригъэхьыщтыгъ, янэу Гощсымэ пэублэ классхэмкIэ кIэлэегъэджагъ. КIэлэцIыкIу IыгъыпIэ къуаджэм зэрэдэмытым къыхэкIыкIэ ащ кIэлэцIыкIур еджапIэм зыдищэщтыгъ, ицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу Хъунэго Рэщыдэ мы сэнэхьатым пэблэгъагъ.

Гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ гъэхъэгъэшIухэр ышIыгъэх, 1996-рэ илъэсым къыще­гъэжьагъэу 2019-м нэс Адыгэ къэралыгъо университетым иректорыгъ. Ишъхьэгъусэу Земфирэ илъэс 40-м ехъурэ искусствэмкIэ Адыгэ республикэ колледжым кIэлэ­егъаджэу Iоф щишIагъ, япшъашъэу Сусаннэ янэ-ятэхэм ялъагъо тет.

Шульманхэм яунагъо врач нэбгыри 9 къикIыгъ, а гъогур къызэIузыхыгъэр Борис ары. Адыгэ республикэ кIэлэ­цIыкIу сымэджэщым илъэс пчъагъэрэ Iоф щишIагъ, ишъхьэгъусэу Таисие Мыекъо­пэ къэлэ поликлиникэм щылэжьагъ, якIалэу Вадим 1994-рэ илъэсым къыще­гъэжьагъэу Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым иврач травматолог-ортопед, ащ ишъхьэгъуси анестезиолог-реаниматолог, ясабыйхэри мы сэнэхьатым феджэх.

Шэуджэн Казбек къыщегъэжьагъэу мы унагъом исхэм яхэгъэгу къаухъумэным фэгъэхьыгъэ сэнэхьатыр зэрагъэгъотыгъ, щытхъу хэлъэу япшъэрылъ агъэцэкIагъ.

Мэз хъызмэтым зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэ Василий Тимофеевичым икIалэхэми, ахэм къапыфэжьыгъэхэми мы сэнэхьатыр зэрагъэгъотыгъ.

Культурэм ылъэныкъокIэ гъэхъэгъэшIухэр зиIэ Зыхьэ Заурбыйрэ Мэлайчэтрэ илъэс 50 хъугъэу зэдэпсэух. Ахэм къашIыгъэ къэгъэлъэгъонхэр театрэм итарихъ къыхэнагъэх. ДжырэкIэ ясабыйхэм, ахэм къапыфагъэхэм ягъэхъагъэхэм ахэр арэгушхох. Артист сэнэхьатыр якIалэу Зуралбый лъегъэкIуатэ, япхъорэлъфэу Эльмирэ республикэ телевидением щэлажьэ. Зыхьэ зэшъхьэгъусэхэм сабыищ, пхъорэлъф-къорэлъфи 7 ыкIи ахэм къапыфэжьыгъэ зы сабый яI, джары насыпыгъэу зыфалъэгъужьырэр.

Зы лъагъом зэдытетхэу лIэшIэгъуныкъо къызэдэзыгъэшIэгъэ Зыхьэ зэшъхьэ­гъусэхэм яунагъо насыпыгъэм ишъэфкIэ къыддэгощагъэх. ГукIэгъуныгъэр, лъытэныгъэр, шъхьэкIэфэныгъэр пстэуми анахь шъхьаIэу ахэм къыхахыгъ. Унэгъо зэгурыIожьым ар лъапсэ фэхъугъэу алъытэ.

ДЕЛЭКЪО Анет.