Мыекъопэ районым икомандэ финалым ихьагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ишIухьафтын зэрылъ зэнэкъокъум къыдыхэлъытэгъэ ешIэгъухэр гъэшIэгъонэу кIуагъэх.

Мыекъопэ районыр къэзыгъэлъэгъорэ «Урожаир» командэу «Кощхьабл» зыфиIорэм дешIагъ ыкIи текIоныгъэр къыдихыгъ. Ащ ишIуагъэкIэ ар зэнэкъокъум ифинал ихьагъ.

Пчъагъэр зэфэдизэу апэрэ таймыр аухыгъ. Ау ятIонэрэм поселкэу Тульскэм икомандэ хэпшIыкIэу нахь щылъэшыгъ. Никита Скуридиным, Александр Филлиповым ыкIи Иван Матрениным (гъо­го­гъуищэ) Iэгуаор къэлапчъэм дадзагъ. Пчъагъэр 6:1-у зэIукIэгъур аухыгъ.

Финалым щызэIукIэщтых «Урожаимрэ» Красногвардейскэ районым икомандэу «Кавказымрэ». Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ишIухьафтын къыдэзыхыщтыр а ешIэгъум изэфэхьысыжь къыгъэлъэгъощт.