Кавказым ыкъо шъыпкъагъ

ЗэлъашIэрэ дагъыстан усакIоу ыкIи прозаикэу, публицистэу, зэдзэкIакIоу ыкIи общественнэ IофышIэшхоу щытыгъэр псэугъэмэ ыныбжь непэ илъэ­си 100 хъущтыгъэ.

Ащ фэгъэхьыгъэу АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къытхыгъ: «Совет хабзэм илъэхъан щыIэгъэ пстэуми, енэгуягъо, цIыф Iушэу, зышъхьац тхъогъэ, Кавказым щыпсэухэрэм афэдэу зыгу фэбэгъэ ыкIи акъылышIоу щытыгъэ Расул Гамзатовыр ашIэщтыгъэкIэ.

Ащ медалэу «Социалистическэ Iоф­шIакIэм и ЛIыхъужъ» зыфиIорэр, къэралыгъо тынышхохэр, щытхъуцIэу «Дагъыстан инароднэ усакIу», къэралыгъо шIухьафтыныбэ къыфагъэшъошагъ.

Ащ ытхыгъэхэм яджэгъэ нэбгырэ мил­лион пчъагъэхэм яцIыф гупсэу ар къэнэжьы. Нэбгырэ пэпчъ ыгу лъыIэсын гущыIэ фабэ ащ къыгъотыщтыгъ. Урысыем ыкIи гъунэгъу хэгъэгухэм ащыпсэухэрэмкIэ ащ итворчествэ культурэшхом итамыгъэу хъугъэ.

Расул Гамзатовым Адыгеим итворческэ интеллигенцие блэгъэныгъэ-ныб­джэгъуныгъэ дыриIагъ. Ащ инэIосагъэх КIэрэщэ Тембот, МэщбэшIэ Исхьакъ ыкIи республикэм щызэлъашIэрэ цIыф цIэрыIуабэ.

УсакIом ия 100-рэ илъэс ехъулIэу къыдэкIыгъэ тхылъэу «Сто вершин Расула Гамзатова» зыфиIорэм илъэтегъэуцо бэмышIэу Адыгеим щыкIуагъ. Дагъыстан ипащэщтыгъэу Рамазан Абдулатиповыр тхылъым иавторхэм зыкIэ ащыщ.

Расул Гамзатовым иусэхэм зэоуж илъэс къинхэр, цIыфхэм, къызыщыхъугъэ илъэныкъо гупсэ ыкIи и Хэгъэгушхо шIулъэгъоу афыриIэр, ныбджэгъуныгъэр, нахьышIум игугъапIэ къахэщы. Ащ иусэхэмкIэ зэрэдунаеу Кавказым нэIуасэ фэхъугъ, цIыфыгъэ напэм, пшъэдэ­кIыжьым, намысым уасэу яIэр алъигъэ­Iэсыгъ.

Илъэсыбэ тешIэжьыгъэми, Расул Гамзатовым итхыгъэхэм яджэхэрэм ашIогъэшIэгъонэу бэ къызэрахэхъощтым, ашъхьэкIи ятворчествэкIи ар федэ зэрафэхъущтым сицыхьэ телъ».