ЗэзэгъыныгъэкIэ къулыкъур къыхихыгъ

ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием щызэрихьэгъэ лIыхъужъныгъэм ыкIи лIыгъэм апае медалэу «За отвагу» зыфиIорэр къызфагъэшъошагъэхэм ащыщ Алан Т.

Ар Темыр Осетием къыщыхъугъ, Мэздэгу механикэ-техническэ техникумым гурыт-техническэ гъэсэныгъэ щызэригъэгъотыгъ. Ишъхьэгъусэу Мадинэрэ ежьыррэ шъэожъыитIу зэдапIу.

ЗэзэгъыныгъэкIэ къулыкъу ахьыныр ныбжьыкIабэхэм къыхахы. ЯIофшIэнкIэ лъэгэпIэ гъэнэфагъэхэм анэсынхэмкIэ, ашъхьэкIэ, яунагъокIэ ящыIэкIэ-псэукIэ зэблахъунымкIэ мыр амалышIоу бэхэм алъытэ. Алан ыныбжь къызэсым дзэм къулыкъу щихьынэу кIуагъэ.

— Ащ сыкъэтыфи, сымыкIози сищыIэныгъэ дзэ Iофым еспхынэу сегупшысагъэп, — къеIуатэ ащ. – СипIалъэ къэсыухи сыкъызэкIожьым, илъэситIурэ IофшIэн зэфэ­шъхьафхэм сапылъыгъ. Ау урыпсэун плъэкIынэу къыз­щыбгъэхъэн чIыпIэ ащ фэдэу щыIагъэп. Зэзэгъыныгъэ шIыкIэм тет къулыкъум шIуагъэу пылъхэм афэгъэхьыгъэ къэбарыр зэп зэрэзэхэсхыгъэр. Нэужым зэзэгъыныгъэкIэ къулыкъур схьынэу Мэздэгу рай­оным сыщыкIэтхагъ. Зы кIэтхэгъу пIалъэр къэсхьыгъ, нэужым Краснодар сыщыпсэунэу сыкъэкIожьыгъэу Адыгеим зэзэгъыныгъэкIэ къулыкъур щысхьын зэрэслъэкIыщтыр къысаIуагъ. СыкъакIуи зэкIэ зэзгъэлъэгъугъ, сыгу рихьыгъ ыкIи ятIуанэрэу зэзэгъыныгъэм сыкIэтхагъ.

Мыекъопэ гарнизоным ичастьхэм ащыщ зэзэгъыныгъэкIэ къулыкъу щызыхьыщтыгъэ Алан Т. дзэ учениехэм ащыIэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер къежьагъ. Ау ащ бэрэ хэтынэу хъугъэп. Анахь зыщыжъотыгъэ лъэхъанхэм ахэфагъ ыкIи къухьэлъатэхэр къашъхьэ­рыбыбэхи щэрыоныр къарашIылIагъ. Къутафэхэр бэу къытефагъэх, ыкIышъо машIом ыстыгъ. Апэрэ купым хэхьэрэ сэкъатныгъэ иIэу ипсауныгъэ джыри зыпкъ регъэуцожьы.

— ПсынкIэ дэдэу апэрэ IэпыIэгъур сагъэгъотыгъ, — ыгу къэ­Iыжьы Алан. – Апэ шъоф госпиталым сащагъ, шIэхэу стационар госпиталым сынагъэсыгъ, ау сиакъыл щыуагъ, комэм сифагъ. Сыкъызэнэ­хъэжьым, мэшIо стыгъэхэм зыщяIэзэхэрэ клиникэу Санкт-Петербург дэтым сы­чIэлъыгъ. Апшъэрэ категорие зиIэ врачхэм операциехэр къысфашIыгъ, бэлахьэу сауж итыгъэх, слъэ сыкъытырагъэуцожьыгъ. Психологическэ IэпыIэгъум къыщегъэжьагъэу зэкIэ сагъэгъотыгъ. Нэужым Мыекъуапэ къызысэгъэзэжьым, тхылъхэм ягъэпсынкIэ шъо­лъыр фондэу «Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэр ыкIи дзэ частэу сызхэтыгъэр къызде­Iагъэх.

ТигущыIэгъу къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, уIэгъэ хьылъэхэр тещагъэхэ хъуи ипсауныгъэ зэрэзэщыкъуагъэр ыгукIэ ыштэныр псынкIагъэп, псаоу иунагъо къызэрэхэнэжьыгъэмкIэ зигъэIэсэжьыгъ. Ау анахь къехьылъэкIыгъэр иныбджэгъухэм ащыщхэр зэрэчIинагъэр ары.

Зыпкъ иуцожьынымкIэ IэпыIэгъу къы­фэхъугъэхэм игупсэхэр ащыщых. Апэрэ мафэхэм къащегъэжьагъэу ишъхьэгъусэу Мадинэ емызэщыжьэу ыуж ит, сымэджэщ­хэм адычIэлъыгъ. Хэбзэгъэуцугъэм тетэу, сэкъатныгъэ зиIэм зэрэлъыплъэ­рэмкIэ джы тхылъхэр ыгъэпсыгъэх. Ащ лъэшэу зэрэфэразэр Алан къыхигъэ­щыгъ. Янэ-ятэхэри къыфэгумэкIыхэу ышъ­хьагъ итых.
ДзэкIолIым ыгу ымыгъэкIодэу ипсауныгъэ зыпкъ зэрэригъэуцожьыщтым мыпшъыжьэу дэлажьэ. ТапэкIэ гухэлъы­шIухэри зыдиIыгъых, икъоу зыхъужьыкIэ хьылъэзещэ машинэм иводителэу Iоф ышIэн ыгу хэлъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, илъэс 18 — 60 зыныбжьыхэу Урысые Федерацием щыпсэухэу гурыт гъэсэныгъэ зиIэхэр дзэкъулыкъушIэ хъунхэ алъэкIыщт. НыбжьыкIэхэу зыныбжьыкIэ къулыкъур ахьыным нэсыгъэхэм зы илъэсым ычIыпIэ илъэситIу зэзэгъыныгъэм кIэтхэнхэ амал яI. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ къулыкъур зэзэгъыныгъэ шIыкIэм тетэу ыхьыным апэрэу кIатхэрэм зэтыгъо федеральнэ ахъщэу сомэ мини 195-рэ, республикэмкIэ зэтыгъоу сомэ мин 200, лэжьапкIэу сомэ мин 204-м ехъу араты.

ЗэзэгъыныгъэкIэ къулыкъур зыхьы зышIоигъохэм шъузыщыпсэурэм елъытыгъэу дзэ комиссариатхэм зафэжъугъэзэн шъулъэкIыщт. ЗэкIэ ахъщэ тынхэм ыкIи фэгъэкIотэнэу щыIэхэм япхыгъэ къэбарыр нахь игъэкIотыгъэу зэзыгъашIэ зышIоигъохэм телеграм-каналэу «Адыгея — Служу Родине» зыфиIорэм рагъотэщт.

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтыр: Алан Т. ихъарзынэщ.