Зэнэкъокъу зэхащэщт

Расул Гамзатовым ипроизведениехэм афэгъэхьыгъэ зэнэкъокъоу «Моя обитель – вся Вселенная!» зыфиIорэр Адыгэ къэралыгъо университетым зэхещэ.

Публицист, усакIо, прозаик, зэдзэкIэкIо цIэрыIор къызыхъугъэр илъэси 100 зэрэхъурэм къыдыхэлъытагъэу ар рагъэкIокIыщт. Расул Гамзатовым итворческэ гъогу ныбжьыкIэхэр нэIуасэ фэшIыгъэнхэр, ахэр еджэным фэщэгъэнхэр ары пшъэрылъ шъхьаIэу зэхэщакIохэм зыфагъэуцужьырэр. Зэнэкъокъум апшъэрэ ыкIи гурыт сэнэхьат зыщызэрагъэгъотырэ еджапIэхэм ащеджэхэрэр, сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэр хэлэжьэнхэ амал яI.

ШэкIогъум и 1-м нэс зэнэкъокъум хэлажьэ зышIоигъохэм ятхьапэхэр зэхэщакIохэм афагъэхьынхэ фае. ТекIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэр шэкIогъум и 10-м къэнэфэщтых. Зэнэкъокъум имэхьанэ гъэшIэгъонэу, дахэу къизыIотыкIыхэрэр ары жюрим хэтхэм уасэ зыфашIыщтыр.

Мыщ хэлэжьэгъэ нэбгырэ пэпчъ сертификатхэр аратыщтых. ТекIоныгъэр ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыхэрэм дипломхэр ыкIи шIухьафтынхэр афагъэшъошэщтых, яIофшIэнхэр онлайн-къэгъэлъэгъоным къырагъэхьащтых.

Адыгэ къэралыгъо университетым ипресс-къулыкъу.