Щынэгъончъэным изы къэкIуапI

Мыекъуапэ иурамэу Крестьянскэм изэтегъэпсыхьан ыкIэм фэкIо.

Сурэтыр: Е. Сергеев.

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ игъо­гу­хэу машинэхэр з­эрыкIохэрэр ыкIи илъэс гъогухэр етIупщыгъэу агъэ­кIэжьых.

Лъэпкъ проектэу «ШэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогу щынэгъончъэхэр» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ гъогу Iахь 11-у километрэ 11-м ехъу зикIыхьагъэхэр зэтырагъэ­псыхьажьыгъэх. Джащ фэдэу Юннатхэм яурамрэ Димитровымрэ зыщызэхахьэхэрэм тет нэфрыгъуазэр зэблахъугъ. Джыри тIу атырагъэуцонэу щыт гъогу зэхэкIыпIэхэу урамхэу Курганнэмрэ Заводскоимрэ, Спортивнэмрэ

Сурэтыр: Е. Сергеев.

Кубанскэмрэ. Ащ нэмыкIэу IэрышI къы­теIэтыкIыгъэхэри щынэгъо чIыпIэхэм ащагъэпсых.

ПIалъэм ыпэу Мыекъуапэ игъогу Iахьи 4 километри 5 якIыхьагъэу агъэцэкIэжьыным пае зэзэгъыныгъэхэр адашIыгъэх. IофшIэнхэр 2024-рэ илъэсым зэшIуахынхэу агъэнафэщтыгъ.

Республикэм и Гъогу фонд имылъкукIэ зэтырагъэ­псыхьажьыгъэх урамэу Восточнэм къыхиубытэрэ Iахьэу Пушкиным ыцIэ зыхьырэм къыщыублагъэу Пионерскэм нэс, къутырэу Гавердовскэм иура­мэу я 2-рэ Гагариным иIахьэу Титовым ыцIэ зыхьырэм къыщыублагъэу Славянскэм нэс.

Сурэтыр: Е. Сергеев.

2023-рэ илъэсым ыкIэ нэс гъогу Iахь 70-рэ фэдиз агъэкIэжьыщт мыжъуакIэкIэ. Мы пстэуми афэгъэхьыгъэ къэбарыр АР-м и ЛIышъхьэ исоциальнэ нэкIуб­гъохэм къащитыгъ.

«Сицыхьэ телъ гъогу IофшIэнэу рагъэкIо­кIыгъэхэм республикэм игупчэ ищынэгъончъагъэрэ щыIакIэмкIэ иIэрыфэгъугъэрэ къы­зэраIэтыщтым», — къыкIигъэтхъыгъ КъумпIыл Мурат.