Хъытыухэр аблэх

Адыгеим икъэзэкъ ныбжьыкIэхэм я Союз илIыкIохэм Мыекъопэ къэзэкъ отделым иатаманэу Александр Даниловыр ягъусэу станицэу Джаджэм дзэм пае хъытыухэр зыщаблэрэм щыIагъэх, мастер-классым яIэпэIэсэныгъэ щаушэтыгъ. КIэщэкIо купэу «ЗэкIэ фронтым пай, зэкIэ ТекIоныгъэм пай» зыфиIорэм ипащэу Нина Гречка ахэр ригъэблэгъагъэх.

ХьакIэхэм къапэгъокIыгъэх къоджэ псэупIэм ипащэу Сергей Ботвинниковыр, Джэджэ районым иатаманхэу Гречкэхэу Вик­тор ыкIи Владимир, Хэгъэгум иухъумакIохэм апае хъытыухэр зыблэхэу, гуфэбагъэр къызэ­бэкIырэ IофшIакIохэр.

Бзылъфыгъэ IэпэIасэхэм къа­Iуатэрэм къэзэкъ ныбжьыкIэхэр едэIухэзэ, кIэпсэжъыехэр егугъухэзэ аблагъэх, хъытыу Iуда­нэр лъапсэм пхыращыгъ. Зы сыхьат къэIотэгъукIэ мы IофшIэныр пIэ къибгъэхьан ыкIи угу иуубытэн плъэкIыщтэп. Арышъ, джыри тапэкIэ мыщ фэдэ зэ­IукIэгъухэр зэхащэнхэу рахъу­хьагъ.

ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм мыщ фэдэ хъытыухэр афэблэгъэным изэхэщэн чанэу зэрэдэлажьэ­хэрэмкIэ, IэпыIэгъу зэрафэхъу­хэрэмкIэ Мыекъопэ къэзэкъ отделым, Джэджэ район къэзэкъ обществэм яатаманхэм ыкIи Адыгеим икъэзэкъ ныбжьыкIэ­хэм я Союз ящытхъу тхылъхэр гуфакIохэм аратыгъэх.

Я 300-рэ хъытыум иблэн заухым, Iофтхьабзэм хэлэжьэгъэ пстэури щай зэдешъуагъэх.

ТидзэкIолIхэм агу къыдэтщэ­еным, тызэракъотыр зэхядгъэшIэным непэ мэхьанэшхо иI. Тызэгъусэмэ — ТекIоныгъэр нахь къэтэгъэблагъэ!

Екатерина Загорулько.
Сурэтхэр авторым иех.