МэфэкIыр дахэу кIуагъэ

БлэкIыгъэ шэмбэтым къалэр загъэпсыгъэр илъэси 166-рэ зэрэхъугъэр Мыекъуапэ хигъэунэфыкIыгъ. Къалэм и Мафэ тефэу Мыекъуапэ щыпсэурэ ыкIи хьакIэу къэкIогъэ нэбгырэ мин 30 фэдиз культурэм, спортым, гъэсэныгъэм ыкIи нэмыкIхэм япхыгъэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм ахэлэжьагъэх.

Гъомылапхъэхэр зыщащэгъэ ермэлыкъымкIэ мэфэкIыр ублагъэ хъугъэ. Къалэу Мыекъуапэ иурамэу Советскэм игъэкIотыгъэу ар щыкIуагъ. Пхъэшъхьэ- мышъхьэхэм, IэшIэгъэ пкъыгъо гъэшIэгъон цIыкIухэм анэмыкIэу къалэм итворческэ коллективхэм хьакIэхэм концерт къафатыгъ.

Къалэм и Мафэ тефэу «IэпэIасэхэм якъал» зыфиIорэ къэгъэлъэгъоныр урамэу Краснооктябрьскэм щызэхащэгъагъ. IэпэIэсэ нэбгыри 100-м ехъумэ яIэшIагъэхэр мыщ къыщагъэ­лъэгъуагъэх, зыгу рихьыхэрэм ахэр ащэфын амал яIагъ. Пхъэм, мыжъом, шэкIым, гъучIым ахэшIыкIыгъэ пкъыгъо зэфэшъхьаф­хэр бэу щыIагъэх. Мы илъэсым «IэпэIасэхэм якъал» зыфиIорэм апэрэу хэлэжьагъ Херсон хэкум къикIыгъэ Оксана Ткачук. Бзылъфыгъэм хьакIэхэм апае бэ къы­гъэхьазырыгъэр: нысхъапэхэр, цIыфыр кIочIэ бзаджэхэм ащызыухъумэн зылъэкIыщт пкъыгъо цIыкIухэр, джэгуалъэхэр ыкIи нэмыкIхэр.

— Мыщ фэдэ пкъыгъо цIыкIухэм яшIын бэшIагъэ ыуж сы­зихьагъэр. Новэ Каховкэ сыщыпсэу зэхъум мыщ фэдэ къэгъэлъэгъонхэр зэхасщэщтыгъэх. СыкIэхъопсы згъэзэжьымэ къалэм икультурэ зыпкъ игъэуцожьыгъэным сыхэлэжьэным. Адыгеим тызэрэригъэблэгъагъэр лъэшэу гуапэ сщыхъугъ. Бэрэскэшхо пэпчъ мыщ фэдэ IофшIагъэхэм ягъэхьазырынкIэ мастер-классхэр культурэм икъэлэ Унэу «Гигантым» щызэхэсэщэх, — къыIуагъ Оксана Ткачук.

Урамэу Краснооктябрьскэм зыщызыушъомбгъугъэ экспозициер зыфэгъэхьыгъагъэр егъэ­джэкIо-гъэсакIом и Илъэс ары. Гъэсэныгъэм епхыгъэ учреждениехэу муниципалитетым къепхыгъэхэм ягъэхъагъэхэр мыщ къыщагъэлъэгъуагъэх. Къалэм итамыгъэхэм, ащ итарихъ афэгъэхьыгъэу хьакIэхэм бэ къафаIотагъэр, IэшIагъэхэм япхыгъэуи гъэшIэгъонхэм нэIуасэ афашIыгъэх.

ЕгъэджэкIо-гъэсакIом и Илъэс фэгъэхьыгъагъэр гъэхъагъэу ашIы­гъэхэм якъэгъэлъэгъон изакъоп. Къалэм игупчэ шъхьаIэ Мыекъуапэ икIэлэегъаджэхэм япарад щырекIокIыгъ. Гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ организацие зэфэшъхьафхэм ащылэ­жьэрэ кIэлэегъэджэ 1000-м ехъу В. И. Лениным ыцIэкIэ щыт гупчэм къекIолIэгъагъ. Къэлэ духовой оркестрэри ахэм ягъусагъ. Къалэу Мыекъуа­пэ ипащэу Геннадий Митрофановым парадым хэлэжьагъэхэм закъыфигъазэзэ къыIуагъ:

— Гъэсэныгъэм икъэлэ системэ кIэлэегъэджэ мини 2 фэдиз къыхеубытэ. Ахэр зэкIэ Iофым гуетыныгъэ фызиIэ, IэпэIэсэныгъэ ин зыхэлъ цIыфых. КIэлэегъэджэ ныбжьыкIэхэр ахэм къызэраха­хъохэрэр лъэшэу тигуапэ. Гъэсэныгъэм икъэлэ уч­реждениехэм ащылажьэхэу лъы­тэныгъэ зыфэтшIыхэрэр, тикIэлэцIыкIухэм шIэныгъэ ягъэ­гъотыгъэным кIуа­чIэу ыкIи уахътэу апыжъугъэкIуа­дэрэм пае инэу тызэрэшъуфэразэр джыри зэ къыхэдгъэщынымкIэ мы илъэ­сыр амал дэгъоу плъытэн плъэкIыщт.

Ащ нэужым къэлэ паркым мэфэкIыр щылъагъэкIотагъ. Мыщи джащ фэдэу къэгъэлъэгъонхэр, мастер-классхэу Мые­къуапэ итарихъ ичэзыу зэфэ­шъхьафхэм афэгъэхьыгъэхэр щызэхащагъэх.

«Спортым икъалэу Мыекъуапэ» зыфиIорэ гупчэм муниципальнэ спорт еджапIэхэм яIоф­шIэн къыщагъэлъэгъуагъ: тхэквондомкIэ яIэпэIэсэныгъэ кIэлэеджакIохэм нафэ къашIыгъ, щэбзэ щэрыонымкIэ егъэджэнхэр зэрэзэхащэхэрэм фэгъэхьыгъэу кIэлэегъаджэхэм къаIотагъ. ТеннисымкIэ зэнэкъокъоу зэхащэгъагъэм илъэс 11-м нэс зы­ныбжь кIэлэцIыкIухэр ыкIи илъэс 17-м шIомыкIыгъэ ныбжьыкIэхэр хэлэжьагъэх.

Пчыхьэм В. И. Лениным ыцIэ­кIэ щыт гупчэм спорт Iоф­тхьаб­зэу щырекIокIыгъэм къалэм иуч­реждениехэр зэкIэ хэлэжьагъэх.

МэфэкIыр концерт гъэшIэгъон­кIэ ухыгъэ хъугъэ. Ащ хэлэжьагъэх республикэм икъэлэ шъхьа­Iэрэ Адыгеим ичIыпIэ зэфэ­шъхьафхэмрэ ятворческэ коллективхэр. Купэу «Сарафан Радио» зыфиIорэм икъэгъэлъэгъон мэфэкIыр нахь къыгъэ­кIэрэкIагъ. Концертым ыуж Мыекъуапэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI мэшIоустхъоми къе­кIолIагъэхэм агу къыIэтыгъ.

Александра Балабась.
Сурэтхэр авторым иех.