Хабзэр аукъуагъэмэ зэхафыщт

Монополием пэшIуекIогъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм Москва хэкум щыпсэурэм тхьаусыхэ тхылъ къыфигъэхьыгъ. Ар зыфэгъэхьыгъэр Адыгеим изы компаниерэ къэралыгъом иинтернет-платформэ инымрэ хабзэу щыIэр аукъуагъэу зэрегуцафэрэр ары.

Тхьаусыхэ тхылъым зэритымкIэ, гум зэреIэзэхэрэ препаратым фэгъэхьыгъэу интернет нэкIубгъохэм рекламэ къырагъахьэ, ау монополием пэшIуекIогъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм къызэрэщаIуагъэмкIэ, ар Iэзэгъу уцмэ ахахьэрэп.

Къулыкъум агу къыгъэкIыжьыгъ, биологическэ гъомылэпхъэ хэгъахъохэм (БАДхэм) ягугъу ашIы хъумэ, ахэр Iэзэгъу уцэу зэрэщымытхэр къыхагъэщызэ ашIын фае. Рекламэр зытыгъэр Адыгэ Республикэм зэрэщыщым къы­хэкIэу монополием пэшIуекIорэ къулыкъоу шъолъырым итыр ары Iофыгъор зэхэзыфыщтыр, ар Iоныгъом и 13-м ащ хэплъэнхэу тыраубытагъ.

ШъунаIэ тешъудз: рекламэм фэгъэ­хьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм ия 25-рэ статья ия 11-рэ Iахь къызэрэщиIорэмкIэ, биологическэ гъомылэпхъэ хэгъахъохэр рекламэ ашIыхэ хъумэ, ахэр Iэзэгъу уцэу зэрэщымытхэр къыдаIонхэу е къы­датхынхэу щыт. Рекламэу къатырэм тырагъэкIодэрэ уахътэм е тхыгъэм чIыпIэу ратырэм ипроцентипшI нахь мымакIэу а анаIэ зытырадзэнэу щытым ыубытын фае.