Студент чанхэр агъэшIуагъэх

Хабзэ зэрэхъугъэу, Кощхьэблэ районым щыщ студентхэу дэгъу дэдэкIэ еджэхэрэм КIэрэщэ Тембот ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ стипендиер мэфэкI шIыкIэм тетэу аратыжьыгъ.

Адыгэ прозэм лъапсэ фэзышIыгъэу, СССР-м и Къэралыгъо премие илауреатэу КIэрэщэ Тембот ыцIэкIэ шIухьафтыныр загъэнэфэгъагъэр 1993-рэ илъэ­сым ибэдзэогъу мазэ и 22-р ары, районым ит еджапIэхэр дэгъу дэдэкIэ къэзыухыгъэхэм ыкIи студентхэу тфы закIэкIэ еджэхэрэм ар афагъэшъуашэ. Апэ дэдэ нэбыгри 10 ар зэратыгъагъэр. Мыгъэ нэбгырэ 38-мэ ар афагъэшъо­шагъ. Ахэм ахэтых студентхэу еджэныр заублагъэм къыщегъэжьагъэу ащ фэдэ стипендие зэратыхэрэр.

— Тэ тирайон макIэп щытшIэрэр сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэм тяшIушIэным пае. Псауныгъэм икъэухъумэнрэ гъэсэныгъэмрэ ащылэжьэщт ныбжьыкIэхэр районым къещэлIэгъэнхэм фыте­гъэпсыхьэгъэ муниципальнэ программэр бэмышIэу тштагъэ. ТиныбжьыкIэхэр цIыф шIагъох, гухэлъышхохэр яIэх, сицыхьэ телъ ахэм тирайон ыкIи тиреспубликэ шIу зэралъэ­гъурэм, ящыIэныгъэ тичIыналъэ зэрэрапхыщтым, — къыхигъэщыгъ Кощ­хьэблэ районым ипащэу Хьамырзэ Заур.

МэфэкI зэхахьэм икIэухым КIэрэщэ Тембот имыжъосын къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх, зэхэтхэу сурэт зытырарагъэхыгъ.