Культурэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу

Къэбар жъугъэм иамалхэр хагъэлэжьэнхэу Урысые зэнэкъокъоу «ГущыIэм икультур — 2023» зыфиIорэр зэхащагъ. Ащ кIэщакIо фэхъугъ Урысые Федерацием культурэмкIэ и Министерствэ.

Лъэпкъ проектэу «Культура» зыфиIорэм игъэцэкIэн къэзыгъэ­лъэгъорэ ыкIи къизыIотыкIырэ журналистхэр, блогерхэр, пресс- къулыкъухэм Iоф ащызышIэхэрэр зэнэкъокъум хэлэжьэнхэ амал яI. Культурэм иIофышIэхэм ямэ­хьанэ изыкъегъэIэтын, лъэпкъ проектым зегъэушъомбгъугъэныр ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэм яIофышIэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр ары пшъэрылъ шъхьаIэу Iофтхьабзэм иIэхэр.

Зэнэкъокъум хэлажьэ зышIоигъохэм 2023-рэ илъэсым иIоныгъо мазэ и 25-м нэс заявкэхэр сайтэу kulturaslova.ru. зыфиIорэм рагъэхьан фае. 2022-рэ илъэсым иIоныгъо мазэ и 15-м къыщегъэжьагъэу 2023-рэ илъэсым иIоныгъо мазэ и 25-м нэс къэбар жъугъэм иамалхэм къащыхаутыгъэ тхыгъэ­хэр ары зыхэплъэнхэу аштэщтхэр. Лъэныкъо зэфэшъхьафхэу «Интервью анахь дэгъу», «Сурэт анахь дэгъу», «Хэутыгъэ статья анахь дэгъу», «Видеосюжет анахь дэгъу», «Онлайн-хэутыгъэ анахь дэгъу», «Радиокъэтын анахь дэгъу» зыфиIохэрэмкIэ текIоныгъэ къыдэзыхыщтхэр агъэнэфэщтых. Ахэм афэшъхьа­фэу 2023-рэ илъэсым джыри лъэныкъуакIэхэр хагъэхьагъэх: «Социальнэ медиахэм къащыхаутыгъэ анахь материал дэгъу­хэр», видеопостхэр ыкIи «Къэралыгъо сферэмкIэ PR-проект анахь дэгъу» зыфиIохэрэр. Зэ­нэкъокъум хэлажьэрэмэ ащыщэу зы нэбгырэ Урысые Федерацием культурэмкIэ и Министерствэ ихэушъхьафыкIыгъэ шIухьафтынкIэ къыхагъэщыщт.

ТекIоныгъэ къыдэзыхыщтхэр къалэу Москва рагъэблэгъэщтых, дипломхэмрэ шIухьафтынхэмрэ мэфэкI шIыкIэм тетэу ащ къащыратыжьыщтых.

Нахь игъэкIотыгъэу зэнэкъо­къум фэгъэхьыгъэ къэбарым официальнэ сайтэу kulturaslova.ru зыфиIорэм зыщыщыжъугъэгъозэн шъулъэкIыщт.