Псым ытхьалэщтыгъэр къыгъэнэжьыгъ

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм хьыкумышIхэм яIофшIэн зэхэщэгъэным фэгъэзэгъэ ихьыкумышIэу ЛIыхэсэ Мурат хы ШIуцIэм хэхьэгъэ бзылъфыгъэу псым ытхьалэщтыгъэр къыгъэнэжьыгъ.

Иунагъо игъусэу зигъэпсэфынэу хыIушъом ар къэкIогъагъ. Мы зекIуакIэм зыми игугъу ымышIыныгъэкIи хъуныгъэ, ау къыгъэнэжьыгъэм иIахьылхэм ГъэIорышIапIэм ипащэхэм ацIэ-
кIэ рэзэныгъэ тхылъэу къагъэ­хьыгъэр къаIукIагъ.

Пчэдыжьым жьэу Мурат ­иунагъо игъусэу къалэу Анапэ хыIушъом щытезекIухьэщтыгъ. Куо макъэу зэхихыгъэр къыздиIукIыгъэ лъэныкъомкIэ зэплъэм, хым цIыф зэритхьалэрэр ылъэгъугъ.

Егупшысэжьынэу уахътэ иIагъэп. ПсынкIэу псым хапкIи бзылъфыгъэр къыгъэнэжьыгъ. Нэужым нафэ къызэрэхъужьыгъэмкIэ, бзылъфыгъэу зызыгъэпскIырэм фэщ къызыхахьэм, ащ фэдэ хъумэ узэрэзекIощтыр ышIэщтыгъэпти, псым ытхьалэу ригъэжьагъ.

ТиIофшIэгъу зэдэгущыIэгъу кIэкI зыдытеIэм мары къытиIуа­гъэр: «Сэ сачIыпIэ хэт итыгъэми арэущтэу зекIощтгъагъэ. Сегупшысагъэп ащ фэдизэу, хэтрэ цIыфи ар ипшъэрылъэу сэлъытэ. КIэлэцIыкIухэми тэ тизекIуакIэкIэ щысэ тафэхъун фае».

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипресс-къулыкъу